ดูหนังออนไลน์
Business

‘การบินไทย’ ออกคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายล็อตใหญ่ 14 ตำแหน่ง

ดีดี “การบินไทย” ออกคำสั่ง แต่งตั้งโยกย้าย ล็อตใหญ่ 14 ตำแหน่ง ระบุเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทต่อเนื่องตามมติบอร์ด

รายงานข่าวจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า วานนี้ (1 ก.ย. 63) นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการและรักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามในคำสั่งบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ 088 /2563 เรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน

คำสั่งดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งพิเศษที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ที่ แต่งตั้งโยกย้าย พนักงาน ในตำแหน่งงานที่มีความสำคัญจำเป็นต้องมีผู้บริหารจัดการเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

การบินไทย แต่งตั้งโยกย้าย

สายปฏิบัติการ (DO)

ฝ่ายบริการบนเครื่องบิน (DQ)

1.นายพิสุทธิ์ สุทธิสรรณกร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (QV)

ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการภารกิจพิเศษ ฝายบริการบนเครื่องบิน (DQ-B) ระดับรองผู้อำนวยการใหญ่

2.นายสุดสรรค์ ภัทรายน ผู้จัดการกองสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบิน (QX)

ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการกองวางแผนและบริหารอุปกรณ์บริการบนเครื่องบิน (QE)

3.นายพัลลภ อุกฤษฏ์ ผู้จัดการกองจัดการและควบคุมเครื่องอุปโภคบริโภคบนเครื่องบิน (QJ)

ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการกอง สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริการบนเครื่องบิน (DQ-PU)

โดยได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์คงเดิม

 

ฝายช่าง (DT)

4.เรืออากาศเอก เจริญ สุขดง ผู้อำนวยการฝ่ายช่อมใหญ่อากาศยาน (อู่ตะเภา) (MB) (Expatriate Staff)

ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สังกัดสำนักงานรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายช่าง (DT-JS) โดยได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์คงเดิม

5.นางไอลดา หิรัณยเลขา ผู้จัดการกอง สังกัดสำนักงานรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ (DO-H)

ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการกอง สังกัดสำนักงานรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝายช่าง (DT-IH) โดยได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์คงเดิม

 

ฝ่ายสนับสนุนงานซ่อมบำรุงอากาศยาน (DT-A)

6.เรืออากาศตรี ดุษดี ระหงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม (TE)

ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนงานซ่อมบำรุงอากาศยาน (DT-D)

ฝ่ายซ่อมบำรุงอากาศยาน (DL)

7.นายมนตรี จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยานลานจอด (LO)

ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการใหญ่ฝายซ่อมบำรุงอากาศยาน (DL-B)

 

หน่วยธุรกิจบริการการบิน (D1)

ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ (FZ)

8.นายณัฏฐพงศ์ โภไคยรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาการตลาด (FD)

ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายขายระวางสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ (FP)

 

ฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น (DK)

9.นายกิตติ ซินประหัษฐ์ Senior Ground Services Specialist (ระดับ 9) สังกัดฝ่ายควบคุมการบริการภาคพื้น (KZ)

ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการกองควบคุมการบรรทุก (KL)

ฝ่ายครัวการบิน (DC)

10.นายวัชรพงศ์ วิสุทธิพงศ์ ผู้จัดการกองบริหารและพัฒนาบุคลากร (CX)

ดำรงตำแหน่งรักษาการ ผู้จัดการกองการช่าง (รักษาการ CT) อีกตำแหน่งหนึ่ง

11.นายยุทธนา ชลจริญ ผู้จัดการกองพัสดุกลาง (CJ)

ดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้จัดการกองจัดหาสินค้าและวัตถุดิบ (รักษาการ CU) อีกตำแหน่งหนึ่ง

12.นายปราโมทย์ ธีรธรรม ผู้จัดการแผนกบริการสายการบินไทย (CL-T)

ดำรงตำแหน่งรักษาการ ผู้จัดการแผนกบริการสายการบินลูกค้า (รักษาการ CL-O) อีกตำแหน่งหนึ่ง

13.นางณัฐากรณ์ จริญกุล ผู้จัดการแผนกบริการผลิตภัณฑ์พิเศษ (CV-P)

ดำรงตำแหน่งรักษาการ ผู้จัดการแผนกบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ (รักษาการ CV-O) อีกตำแหน่งหนึ่ง

14.นายอร่ามสิทธิชัย ด้วงทองสุข ผู้จัดการแผนกจัดหาภายในประเทศ (CU-L)

ดำรงตำแหน่ง รักษาการ ผู้จัดการแผนกจัดหาต่างประเทศ (รักษาการ CU-I) อีกตำแหน่งหนึ่ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นตันไป ยกเว้นลำดับที่ 8, 13, 14 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นตันไปสั่ง ณ วันที่ 1 กันยายน 2563

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE