ดูหนังออนไลน์
General

‘ประวิตร’ มุ่งแก้ปัญหา ‘ที่ดินทำกิน’ เน้น ‘เป็นธรรม-มั่นคง’

“ประวิตร” เดินหน้าแก้ปัญหา “ที่อยู่อาศัย-ที่ดินทำกิน” ของประชาชน อย่างเป็นธรรม และมีความมั่นคง

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ (1 ก.ย.) ว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้เป็นผู้แทนรัฐบาล ไปมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ ภายใต้โครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” เอกสาร สิทธิ คทช. และ เอกสารสิทธิ สปก.4-01 ที่ จังหวัดขอนแก่น  ตามนโยบายของรัฐบาล ในการบริหารทรัพย์สินของรัฐ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน

มุ่งเน้นให้มีการแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของประชาชน โดยการรับรองสิทธิในการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ เพื่ออยู่อาศัยและทำกินได้อย่างเป็นธรรมและมีความมั่นคง

สำหรับเอกสารสิทธิตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล หรือ คทช. เป็นการแก้ไขปัญหาการไม่มีที่ดินทำกินของเกษตรกร และการรุกล้ำเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยการกระจายสิทธิการถือครอง ให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ ที่ไม่ได้รุกล้ำพื้นที่ป่าไม้ และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือ ไปอยู่ในการครอบครองของผู้ที่ไม่ใช่เกษตรกร

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ราษฎรมีรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ โดยเน้นการอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงในการใช้ที่ดิน ชุมชนเข้มแข็งมีศักยภาพ และส่งผลดีต่อ ประเทศชาติโดยรวม

ส่วน เอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 เพื่อช่วยเหลือ พี่น้องเกษตรกรซึ่งไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง ได้มีที่อยู่อาศัย และที่ดินทำกินในการประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัวได้อย่างมั่นคง และมีความสุข

นอกจากนี้ ยังได้ไปเปิดจุดจ่ายน้ำแร่ริมทางเพื่อประชาชน ตามถนนสายหลัก ที่อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น เพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

เป้าหมายสำคัญคือ ต้องการให้ประชาชนกินดีอยู่ดีมีความสุข โดยเฉพาะเรื่องน้ำกินน้ำใช้ จะต้องไม่ขาดแคลนน้ำ ซึ่งในฤดูแล้ง รัฐบาลก็ได้ทุ่มเทความพยายาม ในการจัดหาแหล่งน้ำให้ประชาชนทุกคน มีน้ำกินน้ำใช้เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team