ดูหนังออนไลน์
General

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโยกย้าย ‘ข้าราชการระดับสูง’ กระทรวงมหาดไทย 36 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 36 ราย

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย พ้นจากตําแหน่ง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 36 ราย ดังนี้

 • นายชยาวุธ จันทร พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
 • นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และแต่งตั้ง ให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
 • นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และแต่งตั้ง ให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
 • นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม พ้นจากตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ (นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนทรงคุณวุฒิ) กรมที่ดิน และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
 • นายเสถียร เจริญเหรียญ พ้นจากตําแหน่ง วิศวกรใหญ่ (วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ) กรมโยธาธิการและผังเมือง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
 • นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • นายพรพจน์ เพ็ญพาส พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
 • นายทรงพล ใจกริ่ม พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
 • นายสุธี ทองแย้ม พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอํานาจเจริญ และแต่งตั้ง ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
 • นายไมตรี ไตรติลานันท์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และแต่งตั้ง ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
 • นายสมบูรณ์ ศิริเวช พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
 • นายภิญโญ ประกอบผล พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
 • นายอําพล อังคภากรณ์กุล พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
 • นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และแต่งตั้ง ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
 • นายไกรสร กองฉลาด พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และแต่งตั้ง ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
 • นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และแต่งตั้ง ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • นายสิริรัฐ ชุมอุปการ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และแต่งตั้ง ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
 • นายนิพันธ์ บุญหลวง พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
 • นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และแต่งตั้ง ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
 • นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และแต่งตั้ง ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
 • นายราชิต สุดพุ่ม พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
 • นายรังสรรค์ ตันเจริญ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
 • นายรณชัย จิตรวิเศษ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และแต่งตั้ง ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 • นายกฤษณ์ คงเมือง พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
 • นายชยันต์ ศิริมาศ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และแต่งตั้ง ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
 • นายชาญนะ เอี่ยมแสง พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และแต่งตั้ง ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
 • นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท และแต่งตั้ง ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
 • นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
 • นายชัยธวัช เนียมศิริ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และแต่งตั้ง ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
 • นายวันชัย คงเกษม พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และแต่งตั้ง ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
 • นายเกียรติศักดิ์ จันทรา พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และแต่งตั้ง ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
 • นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
 • นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และแต่งตั้ง ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
 • นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และแต่งตั้ง ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
 • นายทวีป บุตรโพธิ์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอํานาจเจริญ
 • นายสยาม ศิริมงคล พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และแต่งตั้ง ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

อ่านประกาศฉบับเต็มที่นี่

ราชกิจจานุเบกษา ราชกิจจานุเบกษา

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team