ดูหนังออนไลน์
Politics

‘นฤมล’ ลงพื้นที่น่าน รับฟังปัญหา ช่วยเหลือประชาชน

“นฤมล” ขึ้นเหนือ ลงพื้นที่จังหวัดน่าน  รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของแรงงาน และสถานประกอบกิจการในพื้นที่ พร้อมขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงแรงงาน ช่วยเหลือประชาชน

วันนี้ (21 ส.ค.) นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายภาคิน สมมิตรธนกุล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดน่าน โดยมีนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับ

หลังจากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะ ร่วมรับฟังทิศทางการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แนวทางการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ของจังหวัดน่าน สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มาตรการป้องกัน และเตรียมความพร้อม กรณีมีการแพร่ระบาด มาตรการ และแผนงานโครงการในการเยี่ยวยา และฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบ ที่เป็นภาพรวมทั้งจังหวัด ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยะพงษ์ผริตเดช ศาลากลางจังหวัดน่าน

นอกจากนี้ ยังรับฟังข้อมูลด้านสถานการณ์แรงงานของจังหวัดน่าน ผลการขับเคลื่อนด้านแรงงาน จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดน่าน โดยเฉพาะแรงงานที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ความต้องการแรงงานต่างด้าว การเตรียมความพร้อมในการนำแรงงานต่างด้าวชาวลาว เข้ามาทำงานในประเทศไทย

จังหวัดน่านมีประชากร 477,882 คน วัยแรงงานจำนวน 246,370 มีงานทำ 242,176 คน และว่างงาน 813 คน รอฤดูกาล 3,381 คน

ส่วนข้อมูลการเป็นผู้ประกันตนมีจำนวน 45,842 คน (อยู่ใน ม.33 จำนวน 15,616 คน ม.40 จำนวน 23,793 คน ม.39 จำนวน 6,433 คน) และเป็นแรงงานนอกระบบ 186,634 คน ซึ่งจังหวัดน่านมีสถานประกอบกิจการจำนวน 1,670 แห่ง

แม้น่าน จะเป็น 1 ในจังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19  แต่ยังมีแรงงาน และสถานประกอบการได้รับผลกระทบ มีสถานประกอบการ ปิดกิจการ 317 แห่ง ลูกจ้างได้รับผลกระทบจำนวน 1,981 คน ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าภายในห้างสรรพสินค้า

รองลงมาคือโรงแรม และมีสถานประกอบกิจการปิดกิจการชั่วคราว จำนวน 2 แห่ง ได้ดำเนินการตามมาตรา 75 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ เสนอโครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน รองรับสถานการณ์ โควิด-19 เป็นกิจกรรมการฝึกอาชีพให้กับผู้ว่างงาน และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป้าหมาย 520 คน ปัจจุบันรอพิจารณาอนุมัติงบประมาณ

ดังนั้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน ได้ปรับเป้าหมายการฝึก นำงบประมาณปกติ มาดำเนินการฝึกได้จำนวน 12 รุ่น รวม 244 คน ทั้งยังมีการฝึกทักษะฝีมือให้กับผู้สูงอายุ และทหารก่อนปลดประจำการด้วย

สำหรับความต้องการด้านแรงงานต่างด้าวนั้น มีสถานประกอบกิจการต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวรวม 51 คน ซึ่งมาตรการป้องกัน และเตรียมความพร้อม ในการนำแรงงานต่างด้าวชาวลาว เข้ามาทำงานในประเทศไทยนั้น จังหวัดน่านกำหนดให้มีการกักตัว 14 วัน ก่อนออกใบอนุญาตทำงาน โดยมีการตรวจคัดกรอง ตั้งแต่ด่านตรวจคนเข้าเมือง

จากนั้น นางนฤมล และคณะ ได้เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมการจ้างงานเร่งด่วนผู้ได้รับผลกระทบจากพายุซินลากู การให้บริการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร และผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตการเกษตร ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team