ดูหนังออนไลน์
Politics

‘กระทรวงศึกษาธิการ’ ร่อนหนังสือด่วน! สั่งโรงเรียนเปิดฟังความเห็น หลังเจอม็อบบุก

“กระทรวงศึกษาธิการ” ร่อนหนังสือด่วน! สั่งสถานศึกษาในสังกัด เปิดพื้นที่รับฟังปัญหาระบบศึกษาและการเมือง หลังเจอม็อบ #เลิกเรียนไปกระทรวง บุกวานนี้ (19 ส.ค.)

วันนี้ (20 ส.ค. 63) กระทรวงศึกษาธิการโดย น.ส.ดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เรื่อง การเปิดรับฟังความเห็นของนักเรียน นักศึกษา เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

โดยขอให้ทุกส่วนราชการ แจ้งหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับ ดำเนินการตามแนวทางการเปิดรับฟังความเห็นของนักเรียน นักศึกษา ในประเด็นที่เกี่ยวกับ “การพัฒนาระบบการศึกษาและการเมือง” ดังนี้

กระทรวงศึกษาธิการ

“กระทรวงศึกษาธิการ” สั่งเปิดพื้นที่วิจารณ์การเมือง-การศึกษาฯ

เนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน กิจกรรมการแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการศึกษา อาทิ หลักสูตรการเรียนการสอน เครื่องแบบนักเรียน และทรงผมนักเรียนและการแสดงออกทางการเมืองของนักเรียน นักศึกษา มีการรวมกลุ่มในหลายระดับและขยายตัวในวงกว้างมากขึ้น

ทั้งนี้ การแสดงความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา ถือว่าสามารถทำได้ โดยเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 กระทรวงศึกษาธิการจึงเห็นควรให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับ กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับฟังความเห็นของนักเรียน นักศึกษา ในประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนา ระบบการศึกษาและการเมือง ดังนี้

1.ให้สถานศึกษา เปิดรับฟังความเห็นของนักเรียน นักศึกษา โดยนักเรียน นักศึกษา แสดงความคิดเห็นผ่านกิจกรรมของสภานักเรียน หรือ องค์กร/กลุ่ม ซึ่งเป็นผู้แทนนักเรียนนักศึกษาในระดับสถานศึกษา ทั้งนี้ ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาคำนึงถึงการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษา

2.ผู้บริหารสถานศึกษา นำข้อเสนอของนักเรียนนักศึกษา เสนอต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ หน่วยงานต้นสังกัดในพื้นที่

3.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ หน่วยงานต้นสังกัดในพื้นที่ ดำเนินการรวบรวมและจัดทำสรุปผลการเปิดรับฟังความเห็นของนักเรียนนักศึกษา ในภาพรวมของจังหวัด เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด

4.หัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด จัดทำสรุปผลการเปิดรับฟังความเห็นของนักเรียน นักศึกษา ในภาพรวมของหน่วยงาน และขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูลมายัง สำนักบูรณาการกิจการการศึกษา สป. ที่อีเมล [email protected] ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563 เพื่อเสนอผู้บริหารกระทรวงต่อไป

อนึ่ง การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 สถานศึกษาได้ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าวตามข้อ 7 แตกต่างกันไป จนเกิดปัญหาต่อนักเรียน นักศึกษา บางส่วน

ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนรายละเอียดของระเบียบดังกล่าว ทั้งนี้ ในขั้นต้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายขอให้งดการดำเนินการตามระเบียบข้อ 7 ไปพลางก่อน

ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรแจ้งหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับ รับทราบและดำเนินการตามแนวทางการเปิดรับฟังความเห็นของนักเรียน นักศึกษา ดังกล่าวข้างต้น เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

สำหรับหนังสือด่วนฉบับดังกล่าว ได้ส่งถึงหน่วยงานในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และศึกษาธิการทุกจังหวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

ม็อบ #เลิกเรียนไปกระทรวง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกหนังสือด่วนดังกล่าว หลังจากกลุ่มเคลื่อนไหวชื่อ นักเรียนเลว ได้โพสต์ข้อความเชิญชวนผ่านเฟซบุ๊กให้นักเรียนนักศึกษาไปชุมนุม #เลิกเรียนไปกระทรวง ที่กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวานนี้ (19 ส.ค. 63) เพื่อขับไล่นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ในการชุมนุมครั้งนี้ มีกิจกรรมปราศรัยโจมตีการทำงานของ กระทรวงศึกษาธิการ ชูสามนิ้ว ร้องเพลงชาติ ผูกโบว์ขาวให้กระทรวงฯ ระบายความรู้สึกผ่านโพสต์อิทบนกำแพงกระทรวงฯ และเป่านกหวีด 1 นาทีไล่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นักเรียน ประท้วง โบว์ขาว ชูสามนิ้ว

เมื่อถึงเวลาชุมนุม มีนักเรียนจำนวนหนึ่งเดินทางไปเข้าร่วม โดยแกนนำนักเรียน ได้ผลัดเปลี่ยนกันปราศรัยโจมตีการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ เช่น การถูกกดขี่และความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ การไม่รับฟังความเห็นของนักเรียน ชุดนักเรียนมีราคาแพง เป็นต้น

โดยนายณัฏฐพล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางมารับฟังความคิดเห็นบริเวณจุดชุมนุมของกลุ่มนักเรียนด้วย พร้อมบอกว่าให้นักเรียนชูสามนิ้วได้ ไม่ห้าม ตั้งใจมารับฟังเพื่อนำปัญหามาสรุปและหาทางแก้ไข พร้อมย้ำด้วยว่า หากนักเรียนชูสามนิ้วแล้วครูมาห้ามหรือมาปัดมือเด็ก ถือว่าครูมีความผิด ทำร้ายนักเรียน

ขณะเดียวกันมีนักเรียนนำริบบิ้นขาวและนกหวีดมามอบให้นายณัฏฐพล เนื่องจากนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ เคยเป็นแกนนำกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมือง ในชื่อคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) โดย กปปส. ใช้การเป่านกหวีดเป็นสัญลักษณ์ของการประท้วง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team