ดูหนังออนไลน์
Politics

‘กระทรวงศึกษา’ ร่อนหนังสือด่วน! เปิดพื้นที่ให้นักเรียนแสดงออกทางการเมือง

“กระทรวงศึกษา” ร่อนหนังสือด่วน! สั่งเปิดพื้นที่ให้นักเรียนแสดงออกทางการเมือง แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ห้ามบุคคลภายนอกเข้าร่วม

จากกรณีที่มีนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ออกมาผูกโบว์ขาว ชูสามนิ้ว รวมถึงชุมนุมเพื่อเรียกร้องทางการเมืองในสถานศึกษานั้น

นักเรียน นักศึกษา ประท้วง ชูสามนิ้ว

ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต มีเนื้อหาว่า

ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณามีมติให้รับฟังความเห็นของนักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน และประชาชน สภาผู้แทนราษฎร ได้จัดประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 รับรองไว้ จึงขอความอนุเคราะห์พิจารณาสั่งการให้สถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดพื้นที่ให้สถานศึกษาดำเนินกิจกรรมในการแสดงความคิดเห็นภายใต้หลักการและเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด โดยขอให้ผู้บริหารโรงเรียนคำนึงถึงการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและความปลอดภัยของนักเรียนโดยไม่ให้มีบุคลากรภายนอกเข้าร่วมชุมนุม นั้น

ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการให้โรงเรียนในสังกัด เปิดพื้นที่ให้สถานศึกษาดำเนินกิจกรรมในการแสดงความคิดเห็นภายใต้หลักการและเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด โดยขอให้ผู้บริหารโรงเรียนคำนึงถึงการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและปลอดภัยของนักเรียน โดยไม่ให้มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมชุมนุมจึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางวัฒนาพร ระงับทุกข์

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพฐ. กระทรวงศึกษา ประท้วง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team