ดูหนังออนไลน์
Politics

เตือนแล้วนะ!! ‘ศรีสุวรรณ’ ชี้ชุมนุมวันนี้ผิดกฎหมาย เตรียมใจไปนอนซังเต

ศรีสุวรรณ จรรยา ชี้ชุมนุมวันนี้ผิดกฎหมายทั้งหมด เตรียมใจไปนอนซังเต ขู่คิดจะปากกล้า ก็อย่าขาสั่น!!

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีกลุ่มเยาวชนปลดแอก และกลุ่มประชาชนปลดแอก ประกาศเชิญชวนเยาวชน นักศึกษา และประชาชน ให้มาร่วมชุมนุม ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ในเย็นวันที่ 16 สิงหาคม นี้ โดยมีข้อเรียกร้อง 3 ข้อ คือ 1.หยุดคุกคามประชาชน 2.ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ และ 3.ยุบสภา และยังมี 2 จุดยืน คือ 1.ไม่เอารัฐประหาร 2.ไม่เอารัฐบาลแห่งชาติ รวมถึงอีก 1 ความฝัน คือ ประเทศไทยจะต้องปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง

นอกจากนั้น ยังมีกลุ่มศูนย์กลางประสานงาน นักศึกษา อาชีวะ ประชาชน ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ (ศอปส.) จะมาเข้าสังเกตการณ์การจัดชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอกดังกล่าว เพื่อจับผิดการชุมนุมด้วยนั้น

ศรีสุวรรณ จรรยา

นายศรีสุวรรณ ระบุว่า การจัดชุมนุมดังกล่าว ไม่ว่าเป็นกลุ่มใด แม้จะเป็นสิทธิเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญ 2560 ม.34 วรรคแรก บัญญัติไว้ แต่ในวรรคดังกล่าวรัฐธรรมนูญก็กำหนดข้อยกเว้นไว้ คือ “เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐเพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันสุขภาพของประชาชน”

ในขณะนี้รัฐบาลยังไม่ได้ยกเลิกการประกาศบังคับใช้ พรก.ฉุกเฉิน และข้อกำหนด เพื่อป้องกันแก้ไขการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 การจัดการชุมนุมใดๆที่กระทบต่อความมั่นคง กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน และกระทบต่อการป้องกันสุขภาพของประชาชน ถือว่า “ผิดกฎหมาย” ทั้งหมด

นายศรีสุวรรณ ระบุว่า ดังนั้น ไม่ว่ากลุ่มใดก็ตามไปจัดชุมนุม และขึ้นปราศรัยไม่ว่าจุดใด ย่อมผิดกฎหมายทั้งหมด และอาจจะต้องถูกตั้งข้อหาดังต่อไปนี้แน่นอน อาทิ

– ร่วมกันกระทำการให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือ หรือวิธีอื่นใดอันมิใช่เป็นการกระทำในความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญ หรือมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็น หรือติชมโดยสุจริตเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างในหมู่ประชาชนฯ

– ร่วมกันมั่วสุมตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ใช้กำลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย หรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง โดยเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้มีหน้าที่สั่งการในการกระทำความผิด

– ร่วมกันจัดให้มีกิจกรรม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากในลักษณะมั่วสุมกัน ชุมนุมทำกิจกรรมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ ในสถานที่แออัด อันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค

– กระทำการหรือดำเนินการใดๆ ซึ่งอาจก่อภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ อาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตราย หรือโรคแพร่ระบาดออกไป ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

– ร่วมกันกีดขวางทางสาธารณะจนอาจเป็นอุปสรรคด้านความปลอดภัย หรือความไม่สะดวกในการจราจรฯ

– ร่วมกันวางหรือแขวนสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือกระทำด้วยประการใดในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร

– ร่วมกันตั้ง วาง หรือกองวัตถุใด ๆ บนถนน

– ร่วมกันโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกำลังไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

– ร่วมกันใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ

“ข้อหาเหล่านี้ถือว่าเป็นข้อหาพื้นๆตามประมวลกฎหมายอาญา พรก.ฉุกเฉิน และ พ.ร.บ.โรคติดต่อเท่านั้น แต่ถ้าใครก้าวล่วงบังอาจให้ร้ายโจมตีสถาบันกษัตริย์ ก็จงเตรียมตัวรับข้อหา ม.112 ด้วยเลย และถ้าใครถูกศาลตั้งเงื่อนไขให้ประกันตัวไว้ แล้วยังมาขึ้นเวทีนี้อีก จงเตรียมใจไปนอนซังเตได้ ถึงเวลานั้น คิดจะปากกล้า ก็อย่าขาสั่น ก็แล้วกัน” นายศรีสุวรรณ กล่าว

ศรีสุวรรณ จรรยา

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ นาย ศรีสุวรรณ จรรยา ได้โพสต์ข้อความว่า ตามที่มีกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดกิจกรรม “ธรรมศาสตร์จะไม่ทน” ขึ้นภายในบริเวณลานพญานาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยเฉพาะการปราศรัยและการฉายภาพโปรเจ็กเตอร์ขนาดยักษ์บนเวที ซึ่งเป็นรูปผู้ต้องหาหนีคดี ม. 112 ซึ่งลี้ภัยอยู่ในต่างประเทศ ที่มีข้อความและตราสัญลักษณ์เชิงล้อเลียนและหมิ่นสถาบันฯ รวมทั้งการอ่านแถลงการณ์และแจกจ่ายประกาศของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม 10 ข้อที่มุ่งให้ร้ายโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยอย่างเปิดเผยนั้น

พฤติการณ์และการกระทำของกลุ่มดังกล่าว เข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ม.112 และ ม.116 โดยชัดแจ้ง ซึ่งถือว่าเป็นความผิดอาญาต่อแผ่นดิน ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของสังคม เพราะเป็นการก้าวล่วงศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ตามที่รัฐธรรมนูญ 2560 ม.6 บัญญัติไว้ แต่กลับปรากฏว่ามีแถลงการณ์ของกลุ่ม 105 อาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆออกมาในลักษณะปกป้องกลุ่มนักศึกษาดังกล่าวโดยอ้างว่า 10 ข้อเสนอเหล่านั้นอยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะตาม ม.34 และตามครรลองของกฎหมาย บนหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยและข้อเสนอทั้งสิบประการของผู้ชุมนุมมิได้เป็นการละเมิดกฎหมายอาญาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์แต่อย่างใด

คำแถลงการณ์ดังกล่าว ถ้า 105 อาจารย์จะนำไปสอนนักศึกษาในชั้นเรียนก็คงไม่มีใครตำหนิหรือก้าวล่วงความคิดเหล่านั้นได้ หากแต่เมื่อนำมาเผยแพร่ต่อสื่อสารมวลชนย่อมทำให้สาธารณะรู้จักตัวตนของเหล่าคณาจารย์เหล่านี้ได้อย่างถ่องแท้ว่าคิดเห็นอย่างไรกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ที่อาจหาญมาแก้ตัวให้เหล่านักศึกษาที่ละเมิดกฎหมายเยี่ยงนี้

การกระทำของเหล่านักศึกษาที่แสดงออกเช่นนี้ อดให้นึกถึงหนังสือเรียนเด็กประถมในสมัยก่อนเรื่อง “แม่ปูกับลูกปู” ได้เป็นอย่างดี และชี้ให้เห็นว่าสถาบันทางวิชาการซึ่งมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการแสวงหาทางออกเพื่อความก้าวหน้าของสังคมไทยนั้น ล้มเหลวโดยสิ้นเชิง โดยเฉพาะการจัดระบบถกเถียง ถกแถลงในชั้นเรียน

จนทำให้นักศึกษาต้องออกมาแสดงออกในที่สาธารณะจนในที่สุดจะต้องถูกดำเนินคดีในความผิดอาญาต่อแผ่นดิน หลายข้อหา หลายกระทง ส่วนคณาจารย์เหล่านี้หาได้ทุกข์ร้อนมาร่วมติดคุก ติดตะรางด้วยไม่ แต่กลับนั่งตีขิมรับบำเหน็จบำนาญ รับค่าตอบแทนทางวิชาการไปวันๆเท่านั้น หรือบางรายถ้าขยันหน่อยก็จะนำข้อขัดแย้งดังกล่าวนำไปเขียนวิจัยขอตำแหน่งทางวิชาการเพิ่ม เพื่อขอค่าตอบแทนจากภาษีของประชาชนให้มากขึ้น

“จงจำไว้ว่า รัฐธรรมนูญทุกยุคทุกสมัยมักบัญญัติถ้อยคำเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดว่า“องค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ ถ้าอ่านแค่นี้ยังไม่เข้าใจก็ไม่ควรให้ใครมาเรียกตนว่าอาจารย์อีกต่อไป แต่ควรจะให้เรียกว่า “อาจม” จึงจะถูกกับสภาวะวิสัยในขณะนี้” นาย ศรีสุวรรณ จรรยา กล่าวในที่สุด

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team