Environmental Sustainability

‘วัดพระธาตุช่อแฮ’ คติธรรมเตือนใจในพื้นที่สีเขียว

วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ได้รับรางวัลเป็นวัด ที่มีการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ระดับดีเยี่ยม เมื่อปี 2562 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

วัดพระธาตุช่อแฮ เป็นวัดที่มีอาณาเขตกว้างขวาง แต่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้ง 5 เกณฑ์ ได้แก่ ความสะอาด เป็นระเบียบ พื้นที่สีเขียว การจัดการสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน

ทางวัดยังได้นำไปเป็นพื้นฐานในการจัดการสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ

พระโกศัยเจติยารักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ กล่าวว่า วัดพระธาตุช่อแฮมีพื้นที่ทั้งหมด 52 ไร่ มีต้นไม้นานาพันธุ์ มีความร่มรื่น ทำให้ได้รับคติธรรมจากต้นไม้ โดยใช้หลักของต้นไม้พูดได้ ติดป้ายคติธรรมสุภาษิตสอนใจต่างๆ หรือปัญหาอันเนื่องจากความรุนแรง ของฝุ่นควันต่างๆ รวมทั้ง PM2.5 ทางวัดจะลดการเผา โดยมีการรณรงค์ให้ใช้ธูปให้น้อยลง

ส่วนใบไม้ที่หล่นตามพื้นที่ต่างๆ ไม่เป็นระเบียบ จะนำมาทำเป็นธนาคารใบไม้ มีเสวียนล้อมรอบใต้ต้นไม้ ไม่ให้กระจายตามพื้น และเกิดความสวยงามในพื้นที่โดยรอบ ทั้งยังสร้างความตระหนัก ในการรักษาสิ่งแวดล้อมของพื้นที่รอบวัด โดยได้ร่วมกันทำงานกับเทศบาลตำบลช่อแฮ ในการจัดการสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

นางสาวเกสร ปลาลาศ นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ กล่าวด้วยว่า สนับสนุนให้วัดพระธาตุช่อแฮใช้น้ำดิบ เพื่อปรับปรุงในเรื่องของต้นไม้ให้เขียวชอุ่ม

ทุกครั้งที่มีวันนักขัตฤกษ์ต่างๆ ทางวัดจะปลูกต้นไม้ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางเทศมนตรีจะนำมวลชนมาร่วม ทั้งการรักษาความสะอาดของทางวัด ก็มีการคัดแยกขยะ  และจัดการขยะอย่างเป็นระบบ

เมื่อวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีในวัด จึงเปรียบเสมือนต้นแบบให้ประชาชน ได้ซึมซับพฤติกรรม และนำไปปฏิบัติต่อที่บ้าน ทั้งด้านความสะอาด เป็นระเบียบ การจัดการขยะ น้ำเสีย ด้านสุขอนามัย และพัฒนาวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน

ทำให้วันนี้ วัดช่อแฮ ได้รับการยอมรับว่า เป็นวัดที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีเยี่ยม พร้อมให้พุทธศาสนิกชนน้อมจิตมาสู่พระธรรม

“คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต”

ด้วยความปรารถนาดีจาก

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team