ดูหนังออนไลน์
Economics

เช็คเลย! แบ่งงาน ครม. ใหม่ ‘สุพัฒนพงษ์’ ผงาดคุม ‘คลัง-พลังงาน-อีอีซี’

“นายกฯ” ออกคำสั่ง แบ่งงาน ครม. ใหม่ “สุพัฒนพงษ์” คุมคลัง-พลังงาน-อีอีซี ด้าน “บิ๊กป้อม” เหนียวแน่นดิจิทัล-ทรัพยากร-มท.-แรงงาน

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนัก เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีคำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่และแบ่งงานแก่รองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ให้ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้

1 . นายดอน ปรมัติวินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้รับมอบหมายให้กำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม

ส่วนองค์กรมหาชนและหน่วยงานที่ของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้กำกับการบริหารราชการ สั่ง และปฏิบัติการ ประะกอบด้วย สถาบันวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และ สำนักคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

แบ่งงาน ครม. สุพัฒนพงษ์

2.นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้รับมอบหมายให้กำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรีใน กระทรวงการคลัง และกระทรวงพลังงาน

ส่วนองค์กรมหาชนและหน่วยงานที่ของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้กำกับการบริหารและปฏิบัติการ คือ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ส่วนองค์กรมหาชนและหน่วยงานที่ของรัฐที่สุพัฒนพงษ์กำกับดูแล ได้แก่ สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน), สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

3.นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ในกรมประชาสัมพันธ์, สำนักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสำนักราชบัณฑิตยสภา (รวมทั้งราชการของราชบัณฑิตยสภา)

พร้อมทั้งได้รับมอบหมายให้กำกับดูแล รัฐวิสาหกิจ จำนวน 1 ได้แก่ บริษัท อสมท. จำกัด มหาชน ส่วนองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐที่ต้องกำกับดูแลคือ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน), สำนักงานพัฒนารับบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และสำนักกองทุนหมู่บ้านนและชุมชนเมืองแห่งชาติ

ด้านรองนายกรัฐมนตรีใน ครม. ที่เหลือมีการ แบ่งงาน ดังนี้

1.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงแรงงาน,สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ, สำนักข่าวกรองแห่งชาติ, สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

2.นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลกระทรวงยุติธรรม (ยกเว้นกรมสอบสวนคดีพิเศษ), กระทรวงวัฒนธรรม, กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงอุตสาหกรรม, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.), สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.), สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.), สำนักงานเลขากฤษฎีกา, สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.), สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)

แบ่งงาน ครม.

3.นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กระทรวงคมนาคม และกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

4.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์

 

ครม. แบ่งงาน ใหม่ “อนุทิน” เลื่อนลำดับเหนือ “จุรินทร์”

สำหรับรองนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี มีการปรับลำดับจาก ครม. ประยุทธ์ 2/1  ซึ่งเดิมลำดับที่ 1 เป็น พล.อ.ประวิตร, ลำดับที่ 2 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี, ลำดับ 3 เป็นนายวิษณุ ,ลำดับที่ 4  นายจุรินทร์ และลำดับ 5 นายอนุทิน

แต่มติ ครม. ครั้งนี้ มีการปรับลำดับใหม่ โดยพล.อ.ประวิตร อยู่ลำดับที่ 1 เหมือนเดิม, ลำดับ 2 เป็นนายวิษณุ ลำดับ 3 นายอนุทิน ที่เลื่อนขึ้นมาอยู่ก่อนนายจุรินทร์, ลำดับ 4 นายจุรินทร์, ลำดับ 5 นายดอน และลำดับ 6 นายสุพัฒนพงษ์

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team