Politics

‘คณะประชาชนปลดแอก’ นัดชุมนุมใหญ่ 16 ส.ค. ทวง 3 ข้อเรียกร้อง

“คณะประชาชนปลดแอก” ร่อนแถลงการณ์ นัดชุมนุนมใหญ่วันอาทิตย์ที่ 16 ส.ค. ทวง 3 ข้อเรียกร้อง ย้ำ 2 จุดยืน

วันนี้ (12 ส.ค. 63) คณะประชาชนปลดแอก (Free People) ได้ออกแถลงการณ์ แสดงจุดยืนต่อการเคลื่อนไหวทางการเมือง มีเนื้อหาดังนี้

สืบเนื่องจากการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอก เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 กลุ่มเยาวชนปลดแอกและแนวร่วมผู้มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยจึงมีความเห็นร่วมกันว่า หากจะบรรลุ 3 ข้อเรียกร้องที่ได้ประกาศนั้น ลำพังเพียงแค่เยาวชนไม่เพียงพอในการต่อสู้อีกต่อไป ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 จึงประกาศจัดตั้งคณะประชาชนปลดแอกเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนและนำไปสู่การบรรลุข้อเรียกร้องทั้ง 3 ประการ

ประชาชนปลดแอก

ดังนั้นคณะประชาชนปลดแอกจึงได้ประกาศนัดหมายการชุมนุมเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนิน เวลา 15.00 – 21.00 น. และเพื่อเป็นแนวทางที่ชัดเจนในการเคลื่อนไหวทางการเมืองของคณะประชาชนปลดแอก รวมถึงสร้างความเข้าใจให้กับสาธารณชน คณะประชาชนปลดแอกจึงแถลงหลักการเคลื่อนไหวผ่าน 3 ข้อเรียกร้อง 2 จุดยืน และ 1 ความฝัน ดังนี้

3 ข้อเรียกร้องของคณะประชาชนปลดแอก ประกอบด้วย
1. รัฐบาลต้อง “หยุดคุกคามประชาชน” ที่ออกมาใช้สิทธิและเสรีภาพตามหลักการประชาธิปไตย
2. รัฐบาลต้อง “ร่างรัฐธรรมนูญใหม่” ที่มาจากเจตจำนงของประชาชน เพื่อประโยชน์แก่สาธารณชนอย่างแท้จริง
3. รัฐบาลต้อง “ยุบสภา” เพื่อเป็นการเปิดทางให้ประชาชนสามารถแสดงเจตจำนงในการเลือกผู้แทนของตนได้อีกครั้ง

บนหลักของ 2 จุดยืน คือ
1. ต้องไม่มีการทำรัฐประหาร
2. ต้องไม่มีการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติ

และอีก 1 ความฝัน ที่คณะประชาชนปลดแอกหวังให้เกิดขึ้นในประเทศไทยคือ การมี “ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ” อย่างแท้จริง ซึ่งความฝันนี้มิใช่ความฝันอันเลื่อนลอย แต่สามารถเกิดขึ้นจริงได้ตามกระบวนการรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยอย่างแท้จริง

ประชาชนปลดแอก

เมื่อมีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่เป็นประชาธิปไตย ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนจะถูกพูดถึงอย่างเป็นรูปธรรม และไม่ว่าจะเป็นใครที่อยู่ในประเทศนี้จะต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างเสมอหน้ากันโดยไม่มีข้อยกเว้น

คณะประชาชนปลดแอกจะยึดถือในหลักการดังกล่าวนี้จนกว่าจะบรรลุ ด้วยเชื่อว่าจะสามารถนำพาประเทศไปสู่ความสงบสุข เจริญก้าวหน้า และความมั่นคงบริบูรณ์ได้สืบไป

คณะประชาชนปลดแอก

12 สิงหาคม 2563

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team