Economics

เทงบ 291 ล้าน สร้างสะพานเชื่อมเกาะกับแผ่นดินใหญ่ จ.สตูล คาดเสร็จปี 65

“ทช.” เทงบ 291 ล้านบาท สร้างสะพานเชื่อมเกาะกับแผ่นดินใหญ่ จ.สตูล แก้ปัญหาชาวบ้านเดินทางลำบาก คาดแล้วเสร็จปี 65

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช. อยู่ระหว่างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองดู อำเภอละงู จังหวัดสตูล เชื่อมโยงระหว่างเกาะสู่แผ่นดินใหญ่

สะพาน ถนน สตูล

เนื่องจากจังหวัดสตูลได้รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนบ้านสุไหงมูโซ๊ะ หมู่ที่ 5 ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล ว่า หมู่บ้านมีสภาพพื้นที่เป็นเกาะตั้งอยู่ใกล้กับบ้านตันหยงละไน้ หมู่ที่ 1 บนฝั่งแผ่นดินใหญ่ ยังไม่มีถนน/ไฟฟ้า ทำให้การเดินทางระหว่างเกาะกับแผ่นดินใหญ่เป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากการเดินทางด้วยเรือต้องอาศัยจังหวะการขึ้นลงของน้ำทะเลและเสี่ยงภัยคลื่นลมในช่วงมรสุม

ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว จังหวัดสตูลจึงขอให้ ทช. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างสะพานข้ามคลองดู แต่เนื่องจากที่ตั้งโครงการอยู่ในพื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) จึงจำเป็นต้องขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรี เพื่อขอใช้พื้นที่สำหรับดำเนินโครงการ โดยได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เสนอให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีมติเห็นชอบ จากนั้นคณะรัฐมนตรีจึงได้เห็นชอบให้โครงการใช้ประโยชน์ในเขตป่าชายเลน

ถนน สตูล

ทช.จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานคลองดู อำเภอละงู จังหวัดสตูล เป็นสะพานแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 1,320 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตต่อเชื่อม ยาว 1,742 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจร ไป-กลับบริเวณบ้านตันหยงละไน้ ถึง บ้านสุไหงมูโซ๊ะ ปัจจุบันได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้ว คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2565 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 291 ล้านบาท

ในระหว่างการก่อสร้าง ทช. จะจัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน จำนวน 4 ครั้ง เพื่อรับฟังความคิดเห็นและนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนให้มากที่สุดต่อไป

ถนน สตูล

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ประชาชนบนเกาะบ้านสุไหงมูโซ๊ะจะสามารถเดินทางเชื่อมระหว่างเกาะกับบนฝั่งแผ่นดินใหญ่บ้านตันหยงละไน้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย ประหยัดเวลาในการเดินทางไปโรงพยาบาล เมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรืออพยพประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัติในอนาคต ตลอดจนเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าทางการเกษตรและประมงส่งเสริมเศรษฐกิจให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE