ดูหนังออนไลน์
General

“วันภาษาไทย” วธ.เปิดตัวเว็บไซต์ เข้าถึงภาษาไทย บนโลกออนไลน์

“วันภาษาไทย” กระทรวงวัฒนธรรม สื่อผ่านเว็บไซต์ สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ให้เข้าถึง “ภาษาไทย” สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ New Normal

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัด กระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2542 เห็นชอบให้วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี เป็น วันภาษาไทย แห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์ และนักภาษาไทย

วันภาษาไทย

นอกจากนี้ ยังเป็นการกระตุ้นให้ สถาบันการศึกษา องค์กร หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนชาวไทย ได้ตระหนักในความสำคัญ ของภาษาไทย และใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง เพื่อรักษาภาษาไทย อันเป็นภาษาประจำชาติ ไว้ให้งดงามยั่งยืน

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรมงาน วันภาษาไทยแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี เนื่องจากในปัจจุบัน มีการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หน่วยงานได้ให้ความร่วมมือ ดำเนินการตามมาตรการต่างๆ หลีกเลี่ยงกิจกรรมการรวมตัว ของคนหมู่มาก เพื่อป้องกัน และ สกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรค

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน วธ. ได้ร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน จึงได้จัดทำเว็บไซต์ กิจกรรมงานวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ บนโลกออนไลน์ เชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างบุคคล ให้เข้าถึง “ภาษาไทย” มรดกภูมิปัญญาอันล้ำค่า ของคนไทย ได้อย่างสะดวกสบาย รวดเร็ว สอดคล้องกับ การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

สำหรับ เว็บไซต์กิจกรรมงาน วันภาษาไทยแห่งชาติ คือ เว็บไซต์ pasathai.net และ ภาษาไทย.net พร้อมเผยแพร่องค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทาง facebook fanpage “วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓ และช่องทางโซเชียลมีเดียอื่น ๆ อาทิ youtube twitter เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ องค์ความรู้ภาษาไทย เอกลักษณ์ประจำชาติไทย ไปสู่สาธารณชน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมเกี่ยวกับงานวันภาษาไทยแห่งชาติ และบริการต่าง ๆ ให้แพร่หลาย อาทิ การเสวนาวิชาการ องค์ความรู้ด้านภาษาไทย วีดิทัศน์ส่งเสริมการใช้ภาษาไทย และ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ภาพยนตร์สั้น การไลฟ์สด การเสวนาทางวิชาการ จากผู้ทรงคุณวุฒิ และการตอบคำถามแจกรางวัล และกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย

การเปิดพื้นที่ การเรียนรู้ภาษาไทย บนเว็บไซต์ดังกล่าว ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ของหน่วยงานกระทรวงวัฒนธรรม ในการให้บริการประชาชน และเพื่อให้ประชาชน สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว

นอกจากนี้ทาง วธ. ขอเชิญชวนร่วมรับชม เทปบันทึกภาพ การจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2563 ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00-17.00 น.

ในงานดังกล่าว จะมีการมอบรางวัลเกียรติยศ ผู้ใช้ภาษาไทยสร้างสรรค์ดีเด่น รางวัลเพชรในเพลง มอบโล่เกียรติยศ ผู้ใช้ภาษาไทยสร้างสรรค์ดีเด่น มอบเกียรติบัตรให้ ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย มอบเข็ม และโล่เชิดชูเกียรติ ผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ด้านภาษาไทย

พร้อมกันนี้ ยังได้มอบรางวัล ศิลปินผู้ได้รับรางวัล เพชรในเพลง มอบโล่ให้เยาวชน ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน มอบรางวัลแก่ ผู้ชนะการประกวดคลิปสั้น “ชีวิตวิถีใหม่ ภาษาไทยสื่อออนไลน์” เป็นต้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT