ดูหนังออนไลน์
General

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงเปิดสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ จังหวัดเชียงใหม่

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปยัง ศูนย์สาธิตการพัฒนา และรณรงค์การใช้หญ้าแฝก ด้านป่าไม้ที่ 1 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ทรงเปิดสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ

พร้อมกันนี้ ยังได้ทอดพระเนตร สาธิตการเฝ้าระวังป้องกันอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชน 7 หน่วยงาน ร่วมสนองพระดำริจัดทำขึ้น เพื่อเป็นศูนย์ตรวจวัดปริมาณน้ำในพื้นที่ป่าต้นน้ำ แจ้งเตือนไปยังหมูบ้าน

นอกจากนี้ ยังมีสถานีเครือข่ายในพื้นที่ 22 หมู่บ้าน ใน 4 ตำบลของอำเภอแม่ริม ก่อสร้างเสร็จเมื่อเดือนเมษายน 2563 ช่วยในการแจ้งเตือนภัยเรื่องปริมาณน้ำหลาก น้ำท่วมแก่ประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเคลื่อนย้าย ลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น โดยเป็นสถานีนำร่องในการการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ แก่พื้นที่อื่นๆ


โอกาสนี้ ทอดพระเนตร นิทรรศการการพัฒนา และรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ ที่จัดทำแปลงสาธิตการปลูกหญ้าแฝก เพื่อประโยชน์ต่อการสร้างความชุ่มชื่นแก่พื้นดิน และเพื่อลดการพังทะลายของหน้าดิน ทั้งในพื้นที่สูง และพื้นที่ราบ ทั้งยังใช้ประโยชน์ในงานหัตถกรรม เสริมเพิ่มรายได้ ซึ่งมีการจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านงานหัตถกรรม โดยนำหญ้าแฝกมาทำกระเป๋า ตะกร้า กล่องใส่สิ่งของอเนกประสงค์ และตุ๊กตา อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานใน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ยังทรงทอดพระเนตร นิทรรศการโครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ จำนวนทั้งสิ้น 510 แห่งทั่วประเทศ ในพื้นทีป่าต้นน้ำในเขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งทีภาคเหนือก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 80 แห่ง กระจายในพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา เชียงใหม่ ลำพูน แพร่ น่าน ตาก สุโขทัย กำแพงเพชร และอุทัยธานี

โทรมาตรจะทำหน้าที่เป็นตัววัดระดับปริมาณน้ำฝน แล้วส่งข้อมูลผ่านระบบ 4 จี ไปยังเซิร์ฟแวร์ ซึ่งมีนักวิชาการจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ คอยดูที่มอนิเตอร์ และประมวลผลการวัดระดับน้ำ

จากนั้นจะส่งข้อมูลผ่าน SMS ไปยังเครือข่ายชุมชน ถ้าปริมาณน้ำฝนมีระดับสูงเกินมาตรฐาน จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังวิทยุสื่อสารของเครือข่ายชุมชน เพื่อให้เตรียมพร้อมการเคลื่อนย้าย และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย และดินโคลนถล่ม ช่วยบรรเทาทุกข์จากอุทกภัยแก่ชุมชน และประเทศอย่างยั่งยืน


โอกาสนี้ ทรงปล่อยปลาทัองถิ่น จำนวน 7 ชนิด อาทิ ปลาพลวงหิน ปลาเลียหิน ปลาซิวควายแถบดำ ปลาซิวเจ็ดสี และปลาจาด ในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อสร้างความสมบูรณ์ต่อระบบนิเวศน์ด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team