ดูหนังออนไลน์
Business

เตือน! ‘ประกันสังคมมาตรา 39’ อย่าขาดส่งเงินเกิน 3 เดือน จะสิ้นสภาพ

เตือน! “ประกันสังคมมาตรา 39” อย่าขาดสมทบเงินเกิน 3 เดือน หรือส่งไม่ถึง 9 เดือนใน 1 ปี จะสิ้นสภาพผู้ประกันตน

นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ รองเลขาธิการ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ขอให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 นำส่งเงินสมทบอย่างต่อเนื่อง และตรวจสอบ การนำส่งเงินสมทบกับสำนักงานประกันสังคมอย่างสม่ำเสมอ เพราะหากผู้ประกันตนขาดส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน หรือภายในระยะเวลา 12 เดือน ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่ครบ 9 เดือน จะสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตน

ประกันสังคมมาตรา 39

สำหรับมาตรการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (COVID-19) ในเรื่องของการลดหย่อนอัตราเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของ ผู้ประกันตนมาตรา 39 เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2563 จากปกติเดือนละ 432 บาท เหลือเพียงเดือนละ 86 บาท ซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้กำหนดการจ่ายเงินสมทบ และขยายเวลาการส่งเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 39 ออกเป็น 3 งวด คือ

  • งวดเดือนมีนาคม 2563 กำหนดชำระภายใน 15 กรกฎาคม 2563 (ซึ่งได้ครบกำหนดไปแล้ว)
  • งวดเดือนเมษายน 2563 กำหนดชำระภายใน 17 สิงหาคม 2563
  • งวดเดือนพฤษภาคม 2563 กำหนดชำระภายใน 15 กันยายน 2563

โฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน เข้าสู่สภาวะปกติ การลดหย่อนช่วงเวลาดังกล่าวสิ้นสุดแล้ว ขอให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 ชำระเงินสมทบงวดปัจจุบัน คือเดือนมิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา เดือนละ 432 บาท เช่นเดิม

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนมาตรา 39 สามารถชำระเงินสมทบ ทั้งงวดขยายเวลา และงวดปัจจุบัน ได้ที่ช่องทางเคาน์เตอร์หน่วยบริการรับชำระเงินสมทบ ดังนี้

  • ช่องทางการชำระเงินสมทบผ่านเคาน์เตอร์บริการ งวดปัจจุบัน งวดย้อนหลัง 1 งวดเดือน และงวดที่ขยายเวลา ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือจ่ายผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และที่เคาน์เตอร์บิ๊กซี เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ
  • ช่องทางการชำระเงินสมทบผ่านเคาน์เตอร์บริการ เฉพาะงวดปัจจุบัน และงวดย้อนหลัง 1 งวดเดือน ได้ที่ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เคาน์เตอร์เซ็นเพย์ เคาน์เตอร์เซอร์วิส และที่ห้างเทสโก้ โลตัส

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์หรือตรวจสอบสิทธิตามมาตรา 39 เพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา

 

ประกันสังคมมาตรา 39 คือใคร?

ผู้ประกันตนมาตรา 39 คือ ผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 (พนักงานเอกชน) มาก่อน โดยนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือนและออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน

ผู้ประกันตน ประกันสังคม  มาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40

จำนวนผู้ประกันตนทั้งหมด?

ล่าสุด สำนักงานประกันสังคม ได้ออกมาเปิดเผย ยอดรวมผู้ประกันตนทั่วประเทศ เดือนมิถุนายน 2563 รวมอยู่ที่ 16,407,409 ราย แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

  • มาตรา 33 จำนวน 3 ล้านคน

มาตรา 33 คือ ลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์และอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ มีผู้ประกันตนในระบบจำนวนมากที่สุด 11,295,514 คน

ผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับความคุ้มครองใน 7 กรณี ดังนี้ เจ็บป่วย เสียชีวิต ว่างงาน คลอดบุตร ทุพพลภาพ ชราภาพ และสงเคราะห์บุตร

  • มาตรา 39 จำนวน 1.7 ล้านคน

มาตรา 39 คือ เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาก่อน และนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน โดยออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ลาออกจากงาน มีผู้ประกันตนในระบบจำนวน 1,737,744 คน

โดย ผู้ประกันตนมาตรา 39 จะได้รับความคุ้มครอง 6 กรณี ดังนี้ เจ็บป่วย เสียชีวิต ทุพพลภาพ คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร และชราภาพ

  • มาตรา 40 จำนวน 3.4 ล้านคน

มาตรา 40 คือ บุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ ทำอาชีพอิสระ ไม่มีนายจ้าง มีผู้ประกันตนในระบบจำนวน 3,374,151 คน

โดยผู้ประกันคนมาตรา 40 จะได้รับความคุ้มครอง 3-4-5 ขึ้นอยู่กับทางเลือก ดังนี้ เงินทดแทนการขาดรายได้ ทุพพลภาพ ชราภาพ (บำเหน็จ) สงเคราะห์ และเสียชีวิต

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team