ดูหนังออนไลน์
Business

อีกระลอก!! การบินไทยหั่น 10-70% ‘เงินเดือน-ค่าตอบแทน-ลาไม่รับค่าจ้าง’  

การบินไทยลดเงินเดือน ผุด”โครงการ Together We Can”  ผู้บริหารระดับ EVP (สัญญาจ้าง) EVP และ VP ลดเงินเดือน-ค่าตอบแทนลง 40-70% ขณะที่พนักงานมีตั้งแต่ 10-33.51% วางเกณฑ์วันลาไม่รับค่าจ้าง ทุกระดับตั้งแต่1-10 วัน ทำได้ช่วยบริษัทประหยัดเดือนละกว่า 257 ล้านบาท

การบินไทยลดเงินเดือน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI ประสบภาวะขาดทุนขาดสภาพคล่องทางการเงิน บริษัทจึงได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง ขณะนี้ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย ประกอบกับวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการของการบินไทย

ก่อนหน้านี้ การบินไทยได้ใช้มาตรการปรับลดเงินเดือนพนักงาน รวมค่าตอบแทนแบบขั้นบันไดระหว่าง 10-50% รวมถึงมาตรการอื่นๆ มาแล้ว ขณะเดียวกัน ก้ได้ขยายเวลาการปรับลดเงินเดือนพนักงานออกไปอีก 3 เดือน คือตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2563 จากของเดิมมีกำหนดสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ล่าสุด การบินไทยได้จัดทำ “โครงการ Together We Can” ของผู้บริหารระดับสูง ของการบินไทยขึ้น โดยได้กำหนดระดับผู้บริหารไว้ ซึ่งตามประกาศบริษัทที่ 043/2563 และ ตามประกาศบริษัทที่ 046/2563 เป็นคำสั่งเดิมให้ปรับลดเงินเดือนและค่าตอบแทน ประกอบด้วย ระดับ EVP (สัญญาจ้าง) ลดลง 50% ระดับ EVP ลดลง 50% และระดับ VP ลดลง 40%

การบินไทยลดเงินเดือน ผู้บริหาร 3 ระดับ 40-70%

ล่าสุดการบินไทย ได้ออกประกาศใหม่ถึงพนักงาน ให้ปรับลดเงินเดือนและาตอบแทน ดังนี้ ระดับ EVP (สัญญาจ้าง) ลดลง 70% ระดับEVP ลดลง 50% VP ลดลง 40% ทั้งนี้ได้มีการคำนวณจากการปรับลดเงินเดือน และค่าตอบแทนที่ลดลง ของฝ่ายบริหารการบินไทยพบว่า ใน ระดับ EVP (สัญญาจ้าง) สามารถลดลงได้เดือนละ 1,299,232 บาท ระดับ EVP สามารถลดลงได้เดือนละ 378,997 บาท และระดับ VP สามารถลดได้เดือนละ 2,015,740 บาท เมื่อรวมฝ่ายบริหารช่วยประหยัด ให้กับบริษัทได้เดือนละ 3,693,969 บาท

การบินไทยลดเงินเดือน

ทั้งนี้ยังไม่รวมค่ายานพาหนะเหมาจ่ายที่บริษัทงดจ่ายแล้ว หากนำมารวมคำนวณเป็นรายได้ผุ้บริหารจะทำให้สัดส่วนร้อยละการลดเงินเดือนของผู้บริหารสูงกว่าที่แสดงไว้  โดย ระดับ EVP (สัญญาจ้าง) อัตราเงินเดือนเฉลี่ยหลังปรับลดตาม “โครงการ Together We Can” จะอยู่ที่เดือนละ 185,605 บาท ระดับ EVP อยู่ที่เดือนละ 76,441 บาท และระดับ VP อยู่ที่เดือนละ 88,933 บาท

ส่วนพนักงานที่อยู่ในช่วงเงินเดือนและค่าตอบแทน ตามคำสั่ง 043 และ 046 โดยประกาสใหม่ได้เพิ่มจำนวนวันที่ให้ลาโดยไม่รับค่าจ้าง

1.ไม่เกิน 20,000 บาท  ปรับลดเงินเดือนและค่าตอบแทนลง 10% สามารถลาไม่ได้รับค่าจ้างได้ 1 วัน ส่วนนี้สามารถปรับลดเงินเดือนและค่าตอบแทนได้ 3.33% ซึ่งสามารถลดเงินเดือนและค่าตอบแทนได้เดือนละ 1,217,876 บาท

2. ตั้งแต่ 20,001-30,000 บาท ปรับลดเงินเดือนและค่าตอบแทนลง 10.01% -15.00 % สามารถลาไม่ได้รับค่าจ้างได้ 2 วัน ส่วนนี้สามารถปรับลดเงินเดือนและค่าตอบแทนได้ 6.67% สามารถลดเงินเดือนและค่าตอบแทนได้เดือนละ 5,122,380 บาท

3. ตั้งแต่ 30,001-40,000 บาท ปรับลดเงินเดือนฯ 15.01% -17.50% สามารถลาไม่ได้รับค่าจ้างได้ 3 วัน ส่วนนี้สามารถปรับลดเงินเดือนและค่าตอบแทนได้ 10% สามารถลดเงินเดือนและค่าตอบแทนลงได้เดือนละ 9,428,529 บาท

4. ตั้งแต่ 40,001-60,000 บาท ปรับลดเงินเดือนฯ 17.51% -21.66% สามารถลาไม่ได้รับค่าจ้างได้ 5 วัน ส่วนนี้สามารถปรับลดเงินเดือนและค่าตอบแทนได้ 16.67% สามารถลดเงินเดือนและค่าตอบแทนลงได้เดือนละ 46,510,280 บาท

การบินไทยลดเงินเดือน

5. ตั้งแต่ 60,001-100,000 บาท ปรับลดเงินเดือนฯ 21.67% -27.00% สามารถลาไม่ได้รับค่าจ้างได้ 6 วัน ส่วนนี้สามารถปรับลดเงินเดือนและค่าตอบแทนได้ 20% สามารถลดเงินเดือนและค่าตอบแทนลงได้เดือนละ 72,064,488 บาท

6. ตั้งแต่ 100,001-150,000 บาท ปรับลดเงินเดือนฯ 27.01% -31.33% สามารถลาไม่ได้รับค่าจ้างได้ 8 วัน ส่วนนี้สามารถปรับลดเงินเดือนและค่าตอบแทนได้ 26.67% สามารถลดเงินเดือนและค่าตอบแทนลงได้เดือนละ 18,298,112 บาท

7. ตั้งแต่ 150,001-200,000 บาท ปรับลดเงินเดือนฯ 31.34% -33.50% สามารถลาไม่ได้รับค่าจ้างได้ 9 วัน ส่วนนี้สามารถปรับลดเงินเดือนและค่าตอบแทนได้ 30% สามารถลดเงินเดือนและค่าตอบแทนลงได้เดือนละ 23,521,446 บาท

8.ตั้งแต่ 200,001 บาทขึ้นไป ปรับลดเงินเดือนฯ 33.51% ขึ้นไป สามารถลาไม่ได้รับค่าจ้างได้ 10 วัน ส่วนนี้สามารถปรับลดเงินเดือนและค่าตอบแทนได้ 33% สามารถลดเงินเดือนและค่าตอบแทนลงได้เดือนละ 81,310,366 บาท

หากทุกคนร่วมกันจะช่วยประหยัดให้บริษัทได้เดือดนละ 257,473,477 บาท 

อย่างไรก็ตาม จากประกาศดังกล่าว หากทุกคนร่วมกันจะช่วยประหยัดให้บริษัท ได้เดือดนละ 257,473,477 บาท    

ผู้บริหารระดับสูงต้องเป็นแบบอย่าง

ทั้งนี้ โครงการนี้จะสำเร็จได้ ถ้าผู้บริหารระดับสูงต้องเป็นแบบอย่าง และให้ความร่วมมือทั้งหมด 100% การสื่อสารภายในต้องชัดเจนรวดเร็ว และเข้าถึงได้ทุกช่องทาง แต่จะต้องคงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของพนักงานระหว่างโครงการ อาทิ สิทธิการใช้บริการห้องพยาบาล การนับอายุงานต่อเนื่อง การใช้บัตรโดยสารพนักงาน (กรณีที่ บริษัท กลับไปทำการบินตามปกติ) รวมทั้งการใช้อัตราเงินเดือน และค่าตอบแทน ที่จ่ายประจํา การปรับลดในการคำนวณค่าตอบแทน จากการพ้นสภาพทุกกรณี

การบริหารจัดการของผู้บริหารในแต่ละหน่วยงาน ต้องทำอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาทิ การบริหารจัดการให้พนักงานในหน่วยงานกำหนดวันลาไม่รับเงินเดือนวันเดียวกันเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการสำนักงาน

นอกจานี้ บริษัท แสดงการรับรู้ (Recognition) และขอบคุณ (Appreciation) ต่อพนักงานที่ให้ความร่วมมือให้พนักงานรับทราบ อาทิ สื่อสารให้พนักงานทราบว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะได้รับการบันทึกไว้เพื่อให้ บริษัทสามารถตอบแทนได้ในโอกาสต่อไป บริษัทจะประสานสถาบันการเงินต่างๆ มาให้ความรู้เรื่องการบริการการเงินของพนักงาน (TG Money Expo)

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight