ดูหนังออนไลน์
Economics

ดึงงบกองทุนอนุรักษ์ 500 ล้าน!! หนุนประหยัดพลังงาน

 

กรอ.พัฒนาผู้ประกอบการสู่อุตสาหกรรม 4.0 ยกระดับเป็นสมาร์ท บอยเลอร์ ดึงงบกองทุนอนุรักษ์ 5 ปี 500 ล้านบาทส่งเสริมผู้ประกอบการประหยัดพลังงาน – ลดต้นทุน

นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยว่ากรอ.ได้รับอนุมัติเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 5 ปี (2561-2565) กรอบวงเงินปีละ 100 ล้านบาทรวม 500 ล้านบาทเพื่อใช้พัฒนาสมาร์ท บอยเลอร์ (Smart Boiler ) นำไปสู่การประหยัดพลังงาน

โดยมีเป้าหมาย 5 ปีเกิดผลประหยัดได้ 100 ktoe (พันตันน้ำมันดิบเทียบเท่า) คิดเป็นวงเงินที่ประหยัดได้รวม 1,000 ล้านบาท กลุ่มเป้าหมายเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก อุตสาหกรรมอาหาร โรงไฟฟ้าขนาดเล็กใช้เชื้อเพลิงชีวมวล (VSPP) ซึ่งในปีแรกดำเนินการกับผู้ประกอบการได้ 180 โรงงาน

ทั้งนี้ถือว่าหม้อน้ำเป็นหัวใจของกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม การปรับปรุงหม้อน้ำสู่สมาร์ท บอยเลอร์ จะช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงาน และต้นทุนได้อย่างดี และถือเป็นโครงการที่กรอ.จัดทำขึ้นรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และอุตสาหกรรม 4.0

จากฐานข้อมูลของกรอ.พบว่ามีการใช้งานหม้อน้ำ ประมาณ 7,000 โรงงาน และมีหม้อน้ำรวม 15,000 เครื่อง ซึ่งกรอ.มีแผนจะดำเนินการเป็นระยะๆต่อไป ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นเรื่องเพื่อขอรับการสนับสนุนจากสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรอ.

โดยการสนับสนุนครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือในเรื่องการให้คำปรึกษา เพื่อให้ผู้ประกอบการปรับปรุงเป็นสมาร์ทบอยเลอร์ ส่วนการลงทุนเพิ่มเติมทางกรอ.จะเป็นคนกลางส่งเรื่องไปยังกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) รวมถึงสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพื่อให้ผู้ประกอบการขอรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยนเป็นสมาร์ท บอยเลอร์จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎเกณฑ์ต่อไป

ทั้งนี้ในวันนี้ (3 กันยายน ) กรอ.ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อใช้สมาร์ท บอยเลอร์ในโรงไฟฟ้าของกฟผ. 337 แห่ง

นายนิกูล ศิลาสุวรรณ รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า กฟผ. กล่าวว่า เนื่องจากกฟผ.มีองค์ความรู้และฐานข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบ การใช้งาน และงานบำรุงรักษาหม้อน้ำ รวมถึงการประเมินอายุหม้อน้ำ และการพัฒนาสมองกลหม้อน้ำสมองกลด้วยเทคโนโลยีและระบบดิจิทัล และมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญจำนวนมาก จึงร่วมมือกับกรอ.เพื่อพัฒนาทางวิชาการในการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ความปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล้อม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight