ดูหนังออนไลน์
General

โดนอีก! ป.ป.ช.ชี้มูล ‘พนม -อดีตเจ้าอาวาส’ คดีทุจริต เงินทอนวัด 27.5 ล้าน

ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด ‘พนม ศรศิลป์-ประนอม คงพิกุล-วสวัตติ์ กิตติธีระสิทธิ์’ พ่วงด้วยเจ้าอาวาส เอี่ยวคดี เงินทอนวัด  7 แห่ง วงเงินเสียหายกว่า 27.5 ล้าน

นายนิวัติไชย เกษมมงคล โฆษก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยถึง กรณีการชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กรณีทุจริตการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัด (คดี เงินทอนวัด)  โดยร่วมกันจัดให้มีการเบิกจ่ายเงินให้แก่วัด ทั้ง 7 วัด ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์ และพัฒนาวัด

เมื่อมีการเบิกจ่ายเงินให้กับวัดไปแล้ว บางวัดมีการติดต่อขอเงินบางส่วนคืน หรือขอคืนทั้งหมด แล้วนำไปเป็นประโยชน์ส่วนตน หรือผู้อื่นโดยทุจริต ดังนี้

เงินทอนวัด

วัดช้าง ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี งบประมาณปี 2558 จำนวน 4,200,000 บาท

 • นายพนม ศรศิลป์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • น.ส.ประนอม คงพิกุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถาน
 • นายวสวัตติ์ กิตติธีระสิทธิ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนบูรณะพัฒนาวัด และการศาสนสงเคราะห์

มีมูลความผิดทางอาญา และตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 มาตรา 151 มาตรา 157  และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าตัวยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 123/1 ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรมนูญว่าตัวยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 192 ประกอบมาตรา 83 มาตรา 91 มีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

 • นายพยงค์ สีเหลือง

นายช่างโยธา มีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิด และมีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

วัดดอนสะท้อน ,วัดท้องตมใหญ่ ,วัดเล็บกระรอก อ.สวี จ.ชุมพร รวม 3 วัด งบประมาณปี2559 จำนวนวัดละ 2,000,000 บาท รวมจำนวน 6,000,00 บาท

 • นายพนม ศรศิลป์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • นายชยพล พงษ์สีดา เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • น.ส.ประนอม คงพิกุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • นายฉัตรชัย ชูเชื้อ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวการกองพุทธศาสนสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • นายวสวัตติ์ กิตติธีระสิทธิ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบูรณะพัฒนาวัดและการศาสนสงเคราะห์ กองพุทธศาสนสถาน

มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147,151 และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 83 และพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 123/ 1 ประกอบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 192 และมีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

 • พระครูกิตติพัชรคุณ หรือนายสมเกียรติ ขันทอง เจ้าคณะอำเภอชนแดน เจ้าอาวาสวัดลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
 • พระครูนิวิฐสีลวัตร เจ้าอาวาสวัดท้องตมใหญ่ อ.สวี จ.ชุมพร

มีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิด

วัดพร้าวโสภณาราม ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา งบประมาณปี 2557 และ 2558 จำนวน 6,000,000 บาท

 • นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • นายพนม ศรศิลป์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • น.ส.ประนอม คงพิกุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถาน
 • นายวสวัตติ์ กิตติธีระสิทธิ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนบูรณะพัฒนาวัด และการศาสนสงเคราะห์

มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลอาญา มาตรา 147 มาตรา 151 และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 83 และพระราชบัญญัติประกอบการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 123/1 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 192 และมีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงทพมหานคร งบประมาณปี 2556 และ 2557จำนวน 6,300,000 บาท

 • นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • น.ส.ประนอม คงพิกุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถาน
 • นายวสวัตติ์ กิตติธีระสิทธิ์ เมื่อครั้งตำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนบูรณะพัฒนาวัด และการศาสนสงเคราะห์

มีมูลเป็นความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 มาตรา 151และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 83 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 123/1 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 192 และมีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

 • นางวรัญญา เพชรัตน์

มีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิด

วัดถาวรวราราม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี งบประมาณปี 2557 จำนวน 5,000,000 บาท

 • นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • นางสาวประนอม คงพิกุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถาน
 • นายวสวัตติ์ กิตติธีระสิทธิ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนบูรณะพัฒนาวัดและการศาสนสงคราะห์

มีมูลความผิดอาญา ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 มาตรา 151 และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 83 และมีมูลความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 123/1 ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 192 และมีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team