ดูหนังออนไลน์
General

‘บิ๊กป้อม’ สั่งเร่งโครงการน้ำภูเก็ต กระตุ้นท่องเที่ยว

“บิ๊กป้อม” เร่งรัดโครงการน้ำจังหวัดภูเก็ต กระตุ้นท่องเที่ยว การลงทุน กำชับ สทนช. ขับเคลื่อนโครงการสำคัญ ช่วยเหลือเกษตรกร และรองรับพื้นที่ EEC  

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  ประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดยที่ประชุมได้หารือและเห็นชอบแผนงานโครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (2561-2580) โครงการจัดหาน้ำต้นทุน และแผนปฏิบัติการปี 2563 -2566 จังหวัดภูเก็ต เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน แบ่งเป็นแผนระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว

พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าที่ประชุมเห็นชอบแผนบูรณาการอุตุนิยมวิทยาเขตร้อน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์อากาศและภูมิอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและป้องกันภัยพิบัติ แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการจัดการคุณภาพน้ำ และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ของกรมควบคุมมลพิษ

โดยเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ให้ก่อสร้าง และฟื้นฟูระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนในพื้นที่ และให้ อปท.ที่มีระบบบำบัดน้ำเสียทุกแห่ง จัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ให้บริการ ตามหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย รวมทั้งเห็นชอบ ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อน EEC ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญ ของรัฐบาล

นอกจากนี้ พล.อ.ประวิตร ยังได้กำชับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประสานงานผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้เร่งขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และสำคัญ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร โดยเฉพาะพื้นที่บางแห่งที่ยังขาดแคลนน้ำ เพื่อการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การเตรียมน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ในฤดูฝน เพื่อกักเก็บไว้ใช้ในหน้าแล้ง รวมทั้งรองรับ EEC โดยมุ่งเน้นคุณภาพของน้ำ และให้ทุกภาคส่วนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอยั่งยืนตลอดไป

พล.อ.ประวิตร ยังได้ให้กรมอุตุนิยมวิทยา และกระทรวงมหาดไทย มีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องในฤดูฝนขณะนี้ หากเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลาก หรือดินโคลนถล่ม ต้องเร่งแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบโดยเร็ว เพื่อเตรียมขนย้ายทรัพย์สินได้ทันเวลา

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight