ดูหนังออนไลน์
Politics

ครม.ไฟเขียว 3 โครงการใช้เงินกู้ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คาดจ้างงาน 3.9 หมื่นอัตรา

ฟื้นฟูเศรษฐกิจ “รองโฆษกรัฐบาล” เผย ที่ประชุม ครม. ไฟเขียว 3 โครงการใช้เงินกู้ฟื้นฟูเศรษฐกิจ วงเงินรวม 4 พันล้านบาท คาดจ้างงานระดับท้องถิ่น 3.9 หมื่นอัตรา

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 จำนวน 3 โครงการเพื่อ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ รวมวงเงินทั้งสิ้น 4,029.15 ล้านบาท ช่วยทำให้เกิดการจ้างงาน 39,225 คน ได้แก่

1. อนุมัติโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย วงเงินไม่เกิน 1,080.59 ล้านบาท

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้ปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เป็นระยะเวลา 12 เดือน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องได้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้มีความรู้และทักษะปฏิบัติในการดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในหมู่บ้านหรือชุมชนได้

ฟื้นฟูเศรษฐกิจ

สนับสนุนให้เกิดการกระจายรายได้ให้ประชาชน โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะมีคุณสมบัติในการประกอบอาชีพนักบริบาลในสถานประกอบการและนักบริบาลอิสระเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ และให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐในการดูแลรักษา โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2563 – กันยายน 2564

สำหรับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ คือช่วยเพิ่มรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 932.88 ล้านบาท และช่วยเพิ่มการจ้างงานให้แก่ประชาชน จำนวน 15,548 คน รวมทั้งทำให้เกิดนักบริบาลที่เป็นอาชีพใหม่ในท้องถิ่น จำนวน 15,548 คน

2. อนุมัติโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย วงเงินไม่เกิน 2,701.87 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในทุกตำบล ตำบลละ 2 คน ทั่วประเทศ จำนวน 14,510 คน เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 2,701.87 ล้านบาท กระจายลงพื้นที่

และเพื่อเป็นฐานข้อมูลแบบบูรณาการ (Data Base) ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการวางแผนพัฒนาพื้นที่ในทุกระดับ เช่น แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน แผนพัฒนาตำบล เป็นต้น รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและการพัฒนาพื้นที่

โดยระยะเวลาดำเนินโครงการ ระหว่างเดือน สิงหาคม 2563 – กันยายน 2564 ส่วนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการคือ เพิ่มการจ้างงานตำบลละ 2 คน ใน 7,255 ตำบลทั่วประเทศ รวม 14,540 คน อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ระยะเวลาจ้าง 12 เดือน คิดเป็นมูลค่า 2,611.8 ล้านบาท ทำให้เกิดฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณากร (Data Base) ที่มีประสิทธิภาพ และทำให้เกิดการกระจายรายได้ถึงมือประชาชนในพื้นที่

3. อนุมัติโครงการเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟ สร้างรายได้ชุมชน ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วงเงินไม่เกิน 246.69 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ จำนวน 9,137 คน

โดยได้รับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามมาตรฐานกรมบัญชีกลาง 300 บาทต่อวัน เฉลี่ย 30 วันต่อเดือนต่อคน และเป็นการเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงจากการเกิดไฟป่า อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาไฟป่า

ทั้งนี้ มีระยะเวลาในการดำเนินโครงการระหว่างเดือน กรกฎาคม 2563 – พฤษภาคม 2564 ส่วนประโยชน์ที่คาดว่า จะได้รับจากโครงการ คือ การสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน รวม 246.69 ล้านบาท และเป็นการเพิ่มการจ้างงานให้แก่ประชาชน จำนวน 9,137 คน

“โครงการจ้างงาน เพิ่มรายได้จะทยอยเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. ทั้งนี้ จะมีการจัดทำแพลตฟอร์มแรงงานเพื่อบันทึกข้อมูลการจ้างงานของโครงการต่างๆ ภายใต้ พ.ร.ก.เงินกู้ เพื่อไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อนของผู้เข้าร่วมโครงการ” นางสาวรัชดา กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team