ดูหนังออนไลน์
COVID-19

เปิดขั้นตอน ‘กองทัพอากาศ’ อนุมัติเครื่องบินทหารอียิปต์ลงจอดในไทย

กองทัพอากาศ ชี้แจง มีหน้าที่ด้านการพิจารณาอนุมัติ ส่วนการประสานงาน เป็นเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศ และสนามบินรับผิดชอบด้านการคัดกรอง

วันนี้ (14 ก.ค.) กองทัพอากาศ (ทอ.) ได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่อง เครื่องบินกองทัพอากาศอียิปต์ แวะพักเติมน้ำมัน และซ่อมบำรุงในไทย ก่อนบินต่อไปจีน แต่มีนายทหารอียิปต์ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และออกไปนอกโรงแรมที่พัก โดยระบุว่า  สถานทูตประเทศที่ต้องการนำเครื่องบินมาลงจอดในไทย ต้องประสานงานผ่านกระทรวงการต่างประเทศ

จากนั้น กระทรวงการต่างประเทศ จะทำหนังสือถึง ทอ. เพื่อขออนุมัติ ภายใต้ความมั่นคงปลอดภัยทางการทหาร และความเป็นพันธมิตร  พันธะทางทหารที่มีต่อกัน

เมื่ออนุมัติแล้ว ก็จะส่งเรื่องกลับให้กระทรวงการต่างประเทศ ประสานงานกับสถานทูตประเทศนั้นๆ ในเรื่องสนามบินปลายทาง และข้อปฏิบัติเรื่องโรคติดต่อ การควบคุมดูแล โดยมี EOC สนามบิน ตรวจคัดกรองโรค และส่งเข้าที่พัก ซึ่งเป็นสถานกักกันของรัฐบาล หรือสถานกักกันของรัฐในระดับจังหวัด (State Quarantines/Local Quarantine) ดูแลควบคุม

สำหรับกรณีเครื่องบินของกองทัพอากาศอียิปต์นี้ หลังจากที่ทอ. พิจารณาทางทหาร สอดรับกับอำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบแล้ว ก็ได้ลงนามอนุมัติ หลังจากนั้นส่งเรื่องให้กระทรวงการต่างประเทศไปดำเนินการต่อไป

กระทรวงการต่างประเทศส่งเรื่องให้สถานทูตอียิปต์ และแจ้งสนามบินปลายทาง คือ สนามบินอู่ตะเภา สถานทูตอียิปต์ ประสานสนามบินปลายทาง ให้ลงจอดที่อู่ตะเภา

ในการนี้สถานทูตอียิปต์ กับกระทรวงการต่างประเทศประสานกันเรื่อง State Quarantine ที่เป็นไปตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และตามประกาศ/ข้อบังคับของ ศบค.

ขั้นตอนเครื่องบินทหารขอบินผ่าน ขึ้น-ลง ในประเทศไทย

 • สถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ ส่งคําขอไปยังกระทรวงการต่างประเทศ
 • กระทรวงการต่างประเทศ พิจารณาเหตุผลความจําเป็น ทําหนังสือถึงกองทัพอากาศ ขออนุมัติให้เครื่องบินทหารบินผ่าน และขึ้นลงในประเทศไทย ภายใต้ข้อพิจารณาด้านความมั่นคงปลอดภัยทางการทหาร ความเป็นพันธมิตร พันธะทางทหารที่มีต่อกัน
 • กองทัพอากาศพิจารณา กฎ ระเบียบ และข้อปฏิบัติทางทหารสอดรับกับอํานาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ
 • กองทัพอากาศพิจารณา ลงนามอนุมัติ ส่งเรื่องกลับให้กระทรวงการต่างประเทศ ดําเนินการต่อ
 • กระทรวงการต่างประเทศ ส่งเรื่องให้สถานเอกอัครราชทูตของประเทศที่ยื่นคำขอ
 • สถานเอกอัครราชทูตประเทศที่ยื่นคำขอ ประสานสนามบินปลายทาง
 • สถานเอกอัครราชทูตประเทศที่ยื่นคำขอ กับกระทรวงการต่างประเทศ ประสานงานเรื่องการป้องกันโรคติดต่อ ตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน – ประกาศ/ข้อบังคับของศบค.
 • การตรวจคนเข้าเมือง จะมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินท่าอากาศยาน (EOC) ตรวจคัด กรองโรคติดต่อ และการดําเนินการด้าน State Quarantines/Local Quarantine

กองทัพอากาศ

หลักเกณฑ์ทอ. อนุมัติเครื่องบินทหารบินผ่าน ขึ้น-ลง ในประเทศไทย

 • การบินผ่าน และขึ้นลง ในประเทศไทย อยู่ในความดูแลของ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย และ ศูนย์ยุทธการทางอากาศ กองทัพอากาศ ซึ่งเป็นไปตามกฎการบินสากล และไม่มีผลกระทบ ต่อความมั่นคงของประเทศ
 • คําสั่ง คค.ที่ 90/2553 ลง 24 มีนาคม 2553 เรื่องมอบอํานาจ ตามมาตรา 29 แห่ง พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ.2497 ในการลงนามแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 • อาศัยอํานาจ ตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชกําหนด การบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และ ข้อกําหนด ออกตามความ ในมาตรา 9 พระราช กําหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ข้อ 3 การปิดช่องทาง เข้ามาในราชอาณาจักร ไม่ว่าจะเป็น อากาศยาน เรือ รถยนต์ หรือพาหนะอื่นใด หรือ ในการใช้เส้นทางคมนาคม ไม่ว่าทางอากาศ ทางน้ํา หรือทางบก ยกเว้น เป็นผู้ควบคุมยานพาหนะ หรือเจ้าหน้าที่ ที่ประจํายานพาหนะ ซึ่งจําเป็นต้องเดินทางเข้ามา ตามภารกิจ และมีกําหนดเดินทางออกชัดเจน

กองทัพอากาศ

ทั้งนี้ ภารกิจอากาศยานอียิปต์ เป็นภารกิจบินเดินทางประจำ ในลักษณะของ การบินของอากาศยานของรัฐ / State Aircraft จากต้นทาง ถึงปลายทาง เป็นความชอบธรรมทางกฎหมาย ในการขอลงจอด เพื่อเติมน้ำมัน พักเครื่อง และลูกเรือ เฉกเช่น การบินของอากาศยาน ของประเทศไทย ที่สามารถจะประสาน ขอลงจอด พักเครื่อง และลูกเรือ ในระหว่างต้นทาง ถึงปลายทางได้

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team