Business

มาใหม่! ศึกษาความเป็นไปได้สร้าง ‘สนามบินบึงกาฬ’ รองรับนักท่องเที่ยว

กรมท่าอากาศยานเดินหน้าศึกษาความเป็นไปได้สร้าง “สนามบินบึงกาฬ” รองรับนักท่องเที่ยว สรุปผล ม.ค. ปีหน้า

นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ผู้บริหารสนามบินภูมิภาค 29 แห่ง เปิดเผยว่า มอบหมายให้นายอาทิตย์ วินิจสร ผู้อำนวยการกองก่อสร้างและบำรุงรักษา เป็นผู้แทนกรมท่าอากาศยาน เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีเจ้าหน้าที่กรมท่าอากาศยาน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ในวันนี้ (9 ก.ค. 63)

สำหรับโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้าง ท่าอากาศยานบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ มีระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2564 รวม 270 วัน มีขอบเขตการศึกษา 4 ด้าน ดังนี้

1.การประเมินความเป็นไปได้ โดยมีเกณฑ์การเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม ซึ่งพิจารณาจากด้านวิศวกรรม ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจการลงทุน

2.การสำรวจออกแบบระบบท่าอากาศยานและจัดทำรูปแบบรายละเอียดเบื้องต้น เช่น การประเมินค่าชดเชยอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น การออกแบบลักษณะของท่าอากาศยาน ประมาณราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น

3.การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

4. จัดให้มีการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยจัดให้มีการประชุม 3 ครั้ง คือ

  • ครั้งที่ 1 การจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ (ช่วงเริ่มต้นศึกษา) เพื่อนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ
  • ครั้งที่ 2 การจัดประชุมกลุ่มย่อยในพื้นที่โครงการ เพื่อเสนอตำแหน่งพื้นที่ที่จะใช้ในการก่อสร้าง
  • ครั้งที่ 3 การจัดประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ เพื่อเสนอลักษณะของท่าอากาศยาน

สนามบิน บึงกาฬ

การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 นี้ กรมท่าอากาศยานได้นำเสนอข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ และพื้นที่ที่มีศักยภาพ รวมถึงขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมเบื้องต้นด้วย

ซึ่งจากศักยภาพด้านต่างๆ ของจังหวัดบึงกาฬ ทั้งในด้านการท่องเที่ยวที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ โบราณคดีและวิถีชีวิตประชาชน จึงทำให้หลายปีที่ผ่านมามีจำนวน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเพิ่มขึ้นทุกปี กรมท่าอากาศยานจึงได้รับงบประมาณให้ดำเนินโครงการนี้ขึ้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE