ดูหนังออนไลน์
Business

‘การบินไทย’ สั่งตั้ง Survival Team ปั้นแผนธุรกิจระยะเร่งด่วน

“ชาญศิลป์” ลงนามแต่งตั้ง Survival Team ปั้นแผนธุรกิจการบินไทยระยะเร่งด่วน

วันนี้ (9 ก.ค. 63) นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ออกคำสั่งเลขที่ 078/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน Survival Team เพื่อจัดทำแผนธุรกิจตามที่บริษัทเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ โดยศาลล้มละลายกลาง และจะต้องจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan) ในระยะเร่งด่วนและระยะสั้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูกิจการ

การบินไทย

ดังนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท จึงแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะทำงาน Survival Team เพื่อจัดทำแผนธุรกิจ ดังนี้

ตำแหน่งที่ปรึกษา ประกอบด้วย

 1. รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์
 2. รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน
 3. รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ
 4. รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายช่าง

คณะทำงาน Survival Team เพื่อจัดทำแผนธุรกิจระยะเร่งด่วน และระยะสั้น (9 กรกฎาคม -31 ตุลาคม 2563) ประกอบด้วย

 1. นายชาย เอี่ยมศิริ หัวหน้าคณะทำงาน
 2. นายสุวรรธนะ สีบุญเรื่อง รองหัวหน้าคณะทำงาน คนที่ 1
 3. กัปตันชวาล รัตนวราหะ รองหัวหน้าคณะทำงาน คนที่ 2
 4. นางเฉิดโฉม เทอดสถีรศักดิ์ คณะทำงาน
 5. กัปตันเจตน์ เมืองครุฑ คณะทำงาน
 6. นายสมัชชา ศรีทองสุข คณะทำงาน
 7. นายทวิโรจน์ ทรงกำพล คณะทำงาน
 8. นายเจริญ ใช้คล่องกิจ คณะทำงาน
 9. นางศิราภรณ์ รัตนเศรษฐ คณะทำงาน
 10. นายตรัส พรหโมบล คณะทำงาน
 11. นางจันทริกา โชติกเสถียร คณะทำงาน
 12. นายพรพจน์ วงศ์สวัสดิ์ คณะทำงาน
 13. นายณัฐกร ชุณหชา คณะทำงาน
 14. นางวันทนีย์ แก้วมีแสง คณะทำงาน
 15. นายอนุภาส ศิริเวช คณะทำงาน
 16. นางเมรยา อุดหนุน คณะทำงาน
 17. นายกนต์ธีร์ ภัทราปริญสวัสดิ์ คณะทำงาน
 18. นางกนิษฐา ศรีวรานันท์ เลขานุการคณะทำงาน
 19. นายรัฐ รักสำหรวจ ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน
 20. นางสาวพลอยไพลิน ภมรมนตรี โฆษก / ผู้นำเสนอ
 21. นายนนทชัย ชีวินเฉลิมโชติ โฆษก/ผู้นำเสนอ

การบินไทย

โดยให้คณะทำงานดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

 1. จัดทำแผนธุรกิจระยะเร่งด่วนและระยะสั้น รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และปฏิบัติให้เกิดผล และรายงานต่อกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
 2. สามารถเรียกบุคคลต่างๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
 3. แต่งตั้ง หรือ จัดหา คณะทำงานชุดย่อยได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้สามารถลงมือทำตามแผนที่กำหนด (สำคัญ และ Quick Win)
 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่มอบหมาย

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

NOPPHAWHAN TECHASANEE