ดูหนังออนไลน์
General

‘วันอาสาฬหบูชา’ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เข้าวัดให้ห่างไกลโควิด

วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี เป็นหนึ่งในวันสำคัญของศาสนาพุทธ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ เรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร”  ถือเป็นวันที่มีพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ครบบริบูรณ์

ความสำคัญ วันอาสาฬหบูชา

อาสาฬห หมายถึง เดือน 8 ทางจันทรคติ ดังนั้นคำว่า “อาสาฬหบูชา” จึงหมายถึง การบูชาในเดือน 8 เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในศาสนาพุทธ 3 ประการคือ

  • วันที่มีการประกาศศาสนาเป็นครั้งแรก มีการแสดงพระปฐมเทศนา หรือ ธรรมจักกัปปวัตนสูตร ซึ่งเป็นสัจธรรมที่พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณทรงตรัสรู้
  • วันที่เกิดประรัตนไตรครบ 3 องค์ คือพระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตน และพระสังฆรัตนะ
  • วันที่พระโกณฑัญญะ ได้ดวงตาเห็นธรรม หลังจากฟังปฐมเทศนาจบ

วันอาสาฬหบูชา

ประวัติ วันอาสาฬหบูชา

การบูชาในเดือน 8 เริ่มมีขึ้นในประเทศไทย เนื่องจากในปี 2501 คณะสังฆมนตรี ได้กำหนดให้วันนี้ เป็นหนึ่งในวันสำคัญทางพุทธศาสนา มีมติให้เพิ่มวันอาสาฬหบูชาเป็นวันหยุดราชการ โดยมีความสำคัญเทียบเท่ากับวันวิสาขบูชา

มีการกำหนดระเบียบปฏิบัติในพิธีอาสาฬหบูชาขึ้นไว้ ให้วัดทุกวัดถือปฏิบัติทั่วกัน ให้เวลาเช้า และเวลาบ่าย ให้มีการฟังธรรมเทศนา

ส่วนเวลาค่ำให้ภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกา มาประชุมพร้อมกันที่หน้าพระอุโบสถ จุดธูปเทียนแล้วถือรวมกับดอกไม้ ยืนประนมมือสำรวมจิต โดยพระสงฆ์ผู้เป็นประธานนำกล่าวคำบูชา

ธัมมจักกัปปวัตนสูตร

ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ถือเป็น เทศนากัณฑ์แรก ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ โดยมี 5 ท่านคือ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะและอัสสชิ เป็นนักบวช ที่ออกบวช เพื่อติดตามปรนนิบัติพระพุทธเจ้า

ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงปฐมเทศนา ซึ่งโกณฑัญญะ เป็นคนแรกที่ได้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุโสดาบัน ได้บวชเป็นพระภิกษุสงฆ์องค์แรก ในพระพุทธศาสนา

เทียนเข้าพรรษา

เทียนพรรษา เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ชาวพุทธจะยึดถือเป็นประเพณีนำเทียนไป ถวายพระภิกษุในเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อปรารถนาให้ตนเองเป็นผู้เฉลียวฉลาด มีไหวพริบ ประดุจ แสงสว่างของดวงเทียน

เทียนพรรษา คือ เทียนขนาดใหญ่และยาวเป็นพิเศษกว่าเทียนชนิดอื่น สำหรับจุดในโบสถ์ตั้งแต่วันเข้าพรรษาจนถึงวันออกพรรษา (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525)

ทำบุญให้ห่างไกลโควิด-19

อย่างไรก็ดี การแพร่ะระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้แนวทางการปฏิบัติ ในการเข้าวัดทำบุญ เนื่องใน วันอาสาฬหบูชา ต้องแตกต่างออกไปจากเดิม มีการดำเนินมาตรการ เพื่อควบคุม และป้องกัน การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสชนิดนี้

วันอาสาฬหบูชา

กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมอนามัย ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำคู่มือ การจัดพิธีทางศาสนา และการจัดกิจกรรมทางประเพณี เพื่อเป็นแนวทาง สำหรับพระภิกษุสงฆ์ นักบวช พราหมณ์ บาทหลวง และประชาชน แบบวิถีชีวิตใหม่ หรือ นิว นอร์มัล ขึ้นมา เพื่อให้การเข้าวัดทำบุญ เป็นไปอย่างปลอดภัย

ศาสนสถานทั้งวัด โบสถ์ และมัสยิด ต้องจัดทำป้ายคำแนะนำ ใช้ข้อปฏิบัติเช่นเดียวกับพื้นที่สาธารณะทั่วไป สำหรับข้อปฏิบัติสำหรับวัด พระสงฆ์ และผู้มาทำบุญตักบาตรองสวมหน้ากากผ้า/ หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ดำเนินการคัดกรองผู้ที่จะเข้ามาในพื้นที่ จัดให้มีอ่างล้างมือ และสบู่ เตรียมโต๊ะสำหรับวางของใส่บาตร

วันอาสาฬหบูชา

กำหนดที่นั่งห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร จัดชุดสำหรับฉันอาหารเฉพาะรูป กำหนดเส้นทางเดินใส่บาต รให้เดินทางเดียว เว้นระยะห่าง 2 เมตร กำหนดเส้นทางเข้า-ออกไม่ให้สวนทางกัน ลดความแออัด และมีการประชาสัมพันธ์ย้ำเตือน การสวมหน้ากาก และล้างมือ ที่สำคัญหากป่วย ขอให้งดร่วมกิจกรรม ทางศาสนา งานประเพณีต่าง ๆ

ส่วนผู้เข้าร่วมพิธี ต้องลงชื่อเข้าร่วม สวมหน้ากากตลอดเวลา และอาบน้ำ/ เปลี่ยนเสื้อผ้าทันที ที่กลับถึงที่พัก

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team