ดูหนังออนไลน์
General

ปล่อยโดรน บินสำรวจจราจร รับมือวันหยุดยาว ทั้งขาไป-ขากลับรับมือวันหยุดยาว คมนาคมวางแผนเต็มอัตราศึก ลุยใช้โดรนบินสแกนจัดการจราจร ทั้งขาไป-ขากลับ ใช้แผนเดียวกับเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ พร้อมเข้มมาตรการสาธารณสุข

รายงานข่าวจาก สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) แจ้งว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ได้กำชับและเน้นย้ำให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทำงาน แบบบูรณาการร่วมกัน ในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงวันหยุดยาว โดยมอบนโยบายที่สำคัญดังนี้

1. การบริการระบบขนส่งสาธารณะต้องเข้าถึงง่าย เพียงพอ ไม่ล่าช้า ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง ไม่โก่งราคา ไม่ทิ้งผู้โดยสาร

2. ให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น ในคุณภาพการให้บริการขนส่งสาธารณะ ด้วยการดูแลความปลอดภัย บริเวณสถานี ภายในรถโดยสารสาธารณะ รถไฟ เรือโดยสาร และเครื่องบิน

3. กำกับและควบคุม เพื่อป้องกันจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

4. บริหารจัดการจราจรทางถนนช่วง วันหยุดยาว และอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในระบบขนส่งสาธารณะรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19

5. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกัน ในการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยในการเดินทาง

ทั้งนี้ การเตรียม รับมือวันหยุดยาว (วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา) ระหว่างวันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 2563 เป็นการใช้รูปแบบเดียวกันกับ แผนเตรียมความพร้อม ช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ รวมถึงได้ปรับแผนดังกล่าวให้สอดคล้องกับมาตรการของกระทรวงสาธารณะสุข (สธ.) ในการป้องกัน การแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเคร่งครัด ทั้งในรูปแบบการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ และการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล

สำหรับกรอบระยะเวลาดำเนินการ ของแผนเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชน แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ก่อนวันหยุดต่อเนื่อง ให้รณรงค์เรื่องความปลอดภัย ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสาร เตรียมความพร้อมระบบขนส่งสาธารณะ

ช่วงที่ 2 ช่วงวันหยุด กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเข้มข้น ในเรื่องอำนวยความสะดวก และความปลอดภัย และ ช่วงที่ 3 ช่วงหลังวันหยุด ให้มีการจัดทำสรุปและประเมินผล โดยกำหนดให้หน่วยงานในสังกัด คค. รายงานผลดำเนินงานให้ สนข. เพื่อประมวลสรุปผลการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัย จากการให้บริการขนส่งสาธารณะ รวมทั้งการรายงานอุบัติเหตุ และนำมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงแก้ไข ให้แผนการเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังได้เตรียมแผนรองรับการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล ประกอบด้วย การอำนวยความสะดวกโครงข่ายการเดินทาง โดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทาง ดังนี้

  • มอเตอร์เวย์ หมายเลข 7 (กรุงเทพฯ – ชลบุรี – พัทยา)
  • มอเตอร์เวย์ หมายเลข 9 (บางปะอิน – บางพลี) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 8 กรกฎาคม 2563
  • ค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน – ปากเกร็ด) ตลอดวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 และวันที่ 6 กรกฎาคม 2563

นอกจากนี้ ยังพร้อมจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกทางถนน และบริการข้อมูลข่าวสาร ลดความเสี่ยงด้านคน ลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม ลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ และด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ

ด้านแนวทางดำเนินการ ใช้อากาศยานไร้คนขับ สำรวจเส้นทางคมนาคม นั้น กระทรวงคมนาคมและกองทัพอากาศ (ทอ.) ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ ว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาประเทศ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อสำรวจเส้นทางคมนาคม ในการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัย สำหรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาล

ทั้งนี้ จะใช้อากาศยานไร้คนขับของกองทัพอากาศ และอากาศยานไร้คนขับของกรมทางหลวง และกล้อง CCTV ที่ติดตั้งตลอดแนวถนน เพื่อติดตามสภาพจราจรบนเส้นทางจราจรหลักที่เป็นปัจจุบัน (Real Time) และจะถูกเชื่อมต่อข้อมูลไปยังศูนย์ปฏิบัติการ เพื่อการควบคุม สั่งการ สำหรับบริหารจัดการจราจรบนสายทางให้เกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้น อาทิ การเปิดช่องทางพิเศษ และ) นอกจากรองรับเหตุฉุกเฉินบนถนนให้ทันสถานการณ์ได้อีกด้วย

พร้อมกันนี้ ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการการบินอากาศยานไร้คนขับ สำรวจเส้นทางคมนาคม ซึ่งจะมีการใช้โดรนปฏิบัติการบินสำรวจหลายรูปแบบ เช่น Aerostar BP UAV ของ ทอ. จะใช้บินระยะทางไกลและสูง แต่หากเกิดฝนฟ้าคะนอง อาจจำเป็นต้องงดบิน โดยเปลี่ยนมาใช้ Mini UAV ซึ่งสามารถใช้บินเฉพาะในพื้นที่เจาะจง รัศมีการบิน 3-5 กม. และโดรนของกรมทางหลวง (ทล.) โดยจัดตั้ง War Room หรือศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุ ตั้งอยู่ที่กรมทางหลวง

ทอ. ทล. และ สนข. ได้มีการประชุมหารือร่วมกัน ในการกำหนดแผนปฏิบัติการการบินอากาศยานไร้คนขับ สำรวจเส้นทางคมนาคม ดังนี้ วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 ช่วงเวลา 16.00 น.- 18. 00 น. จะใช้โดรนปฏิบัติการแบบ Mini UAV บินสำรวจบริเวณทางต่างระดับบางปะอิน และในช่วงเวลา 17.00 น. – 21.30 น. จะใช้โดรนปฏิบัติการแบบ Aerostar UAV บินสำรวจเส้นบนถนนสายเอเชีย และถนนมิตรภาพ

วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 ช่วงเวลา 13.00 น. – 14.30 น. จะใช้โดรนปฏิบัติการแบบ Mini UAV บินสำรวจบริเวณทางต่างระดับสระบุรี และในช่วงเวลา 14.00 น. – 18.30 น. จะใช้โดรนปฏิบัติการแบบ Aerostar UAV บินสำรวจเส้นบนถนนสายเอเชีย และถนนมิตรภาพ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT