ดูหนังออนไลน์
Business

‘ดิจิทัล’ โดดเด่น จ้างงานเพิ่มอุตสาหกรรมเดียว หลังโควิดอุตสาหกรรมดิจิทัล เป็นกลุ่มเดียวที่ยังจ้างงานเพิ่ม หลังโควิด-19 ขณะที่แนวโน้มอุตสาหกรรมอื่ม มุ่งลดขนาดองค์กร ลดจ้างงาน ไม่จ้างเพิ่ม

คณะอนุกรรมการมาตรการแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า จากการจัดทำรายงานสถานการณ์ การจ้างงาน ในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ พบว่า จาก 45 กลุ่มอุตสาหกรรมของประเทศ  มีเพียง อุตสาหกรรมดิจิทัล เท่านั้น ที่มีการจ้างงานเพิ่ม หลังวิกฤติโควิด-19

อุตสาหกรรมดิจิทัล

ทั้งนี้ การสำรวจดังกล่าว เป็นสถานการณ์การจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม โดยเปรียบเทียบระหว่าง สถานการณ์ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 และคาดการณ์หลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 จาก 45 กลุ่มอุตสาหกรรม

สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้ม การจ้างงาน ลดลง หลังโควิด-19 มี 14 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่

1. กลุ่มอุตสาหกรรมแกรนิตและหินอ่อน

2. กลุ่มอุตสาหกรรมแก้วและกระจก

3. กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ

4. กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์

5. กลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือ และซ่อมเรือ

6. กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ

7. กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง

8. กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

9. กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

10. กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์

11. กลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อย และโรงอบไม้

12. กลุ่มอุตสาหกรรมหัตถกรรมสร้างสรรค์

13. อัญมณี และเครื่องประดับ

14. กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร

อุตสาหกรรมดิจิทัล
แนวโน้มความต้องการแรงงาน

ในส่วนของอุตสาหกรรมที่มี การจ้างงาน เท่าเดิม หรือไม่จ้างเพิ่มหลังโควิด ได้แก่ 30 อุตสาหกรรม ดังนี้

1. กลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ

2. กลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม

3. กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์

4. กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี

5. กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร

6. กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล และโลหะการ

7. กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม

8. กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง

9. กลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก

10. กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำตาล

11. กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม

12. กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

13. กลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

14. กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

15. กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์

16. กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า

อุตสาหกรรมดิจิทัล

17. กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน

18. กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก

19. กลุ่มอุตสาหกรรมไม้อัด ไม้บาง และวัสดุแผ่น

20. กลุ่มอุตสาหกรรมยา

21. กลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ

22. กลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้า

23. กลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม

24. กลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร

25. กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ

26. กลุ่มอุตสาหกรรมหนังและผลิตภัณฑ์หนัง

27. กลุ่มอุตสาหกรรมหล่อโลหะ

28. กลุ่มอุตสาหกรรมหลังคาและอุปกรณ์

29. กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก

30. กลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียม

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการมาตรการแรงงาน ส.อ.ท. ได้วิเคราะห์ถึงตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรม เพื่อสะท้อนแนวโน้มความต้องการแรงงาน โดยจำแนกตามรายขนาดของอุตสาหกรรม และแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 และช่วงหลังการแพร่ระบาด ดังนี้

ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19

บริษัทขนาดกลาง และขนาดย่อม มี การจ้างงาน ในช่วงโควิด-19 ลดลงกว่า 50% ขณะที่บริษัทขนาดใหญ่ ลดการจ้างงานลงประมาณ 1 ใน 4 ภาพจึงชัดเจนว่าบริษัทขนาดเล็ก และขนาดกลาง คือ กลุ่มที่ได้รับผลกระทบอย่างมาก

ช่วงหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19

บริษัททุกขนาด ยังคงมีแนวโน้ม การจ้างงาน หลังโควิด-19 ลดลง แต่มีอัตราส่วนน้อยลง จากช่วงการแพร่ระบาด แต่ทั้งนี้ มีบริษัทอีกกว่าครึ่งของทั้งหมดที่ยังคงการจ้างงานในอัตราเท่าเดิม และมีบริษัทที่คาดว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 4-10% ด้วยกัน

นอกจากนี้ ยังคาดการณ์ แนวทางการปรับตัว สำหรับการจ้างงานในอนาคต โดยแบ่งออกเป็น 7 การคาดการณ์เชิงวิเคราะห์  คือ

  • สัดส่วน 32.2% จะเกิดการลดขนาดองค์กร และนำเทคโนโลยีมาใช้งานให้มากยิ่งขึ้น
  • สัดส่วน 19.5% จะเกิดการจ้างค่าจ้างเพิ่ม เพื่อให้ได้แรงงานที่มีทักษะหลากหลาย (Multi Skills)
  • สัดส่วน 17.8% จะเกิดการปรับรูปแบบ การจ้างงาน ให้มีความยืดหยุ่น เช่น จ้างรายชั่วโมง
  • สัดส่วน 15.5% ลดการจ้างงานลูกจ้างประจำ และมาใช้ระบบ เอาท์ซอร์ส แทนที่
  • สัดส่วน 3.2% จะมีการปรับเปลี่ยนความสามารถ ที่จะมุ่งเน้นในเรื่องตลาดออนไลน์ และจะมีการปรับฐานเงินเดือนด้วย
  • สัดส่วน 4.6% จะเกิดการแชร์ หรือแลกเปลี่ยนแรงงานระหว่างอุตสาหกรรม
  • สัดส่วน 1.2% จะเกิดการลดใช้แรงงานต่างด้าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT