COVID-19

เตรียมพร้อม 3 ด้าน เจาะท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ดันไทย ‘เมืองหลวงของโลก’ ด้านสุขภาพ

รับมือท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ คณะกรรมการ เมดิคัล ฮับ วาง 3 หลักการ เตรียมพร้อมกระตุ้นตลาด หลังโควิดคลี่คลาย ดันไทย เมืองหลวงของโลกด้านสุขภาพ

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อพัฒนาประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ หรือ นโยบาย เมดิคัล ฮับ (Medical Hub) ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน เพื่อ รับมือท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

รับมือท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ทั้งนี้ เพื่อพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เมื่อสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 คลี่คลาย โดยที่ประชุมได้พิจารณา และเห็นชอบ ในหลักการ 3 ด้าน ได้แก่

1. จัดทำแนวทางการรักษาพยาบาล พร้อมเป็นสถานกักกันในโรงพยาบาล สำหรับผู้ป่วยชาวไทย และชาวต่างชาติ ที่ต้องการเข้ารับการรักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย ซึ่งรวมผู้ติดตาม โดยแบ่งเป็น สถานกักกันในโรงพยาบาล (Hospital Quarantine) กักกันตัวผู้ป่วยชาวไทยที่เดินทางกลับเข้ามาในไทย และสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) สำหรับผู้ป่วยชาวต่างชาติและผู้ติดตาม

นอกจากนี้ ต้องมีการนัดหมายไว้ล่วงหน้า โดยรักษาและกักกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ต้องมีผลการ ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเข้าประเทศ ไม่เกิน 72 ชั่วโมง เมื่อเข้ามารักษา ต้องมีการตรวจอีก 3 ครั้ง (ก่อนรักษา ระหว่างรักษา และหลังการรักษา) เพื่อความปลอดภัย และเพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่นำเชื้อมาแพร่ระบาดในไทย

สำหรับค่าใช้จ่าย ในการรักษากรณี Hospital Quarantine หากเป็นคนไทย ให้เป็นไปตามสิทธิการรักษา หากเกินสิทธิ์ ต้องจ่ายเองโดยสมัครใจ กรณี Alternative Hospital Quarantine ผู้ป่วยต่างชาติและคนไทยที่สมัครใจ ต้องชำระค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด

2. เห็นชอบให้ “ประเทศไทยเป็นเมืองหลวงของโลก ด้านการดูแลสุขภาพ” โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ “Medical Hub” ภายใต้แนวคิด “Healthcare Capital of the World” และกำหนดข้อความสำคัญ ในการสื่อสาร ว่า “Beyond Healthcare, Trust Thailand”  เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ในการกลับเข้ามาใช้บริการรักษาพยาบาล ในประเทศไทย

3. มาตรการพัฒนาชุดเครื่องมือแพทย์ รองรับการระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อรับมือ และลดโอกาสติดเชื้อ ของบุคลากรทางการแพทย์ และผู้เข้ารับการ ตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยเน้นการผลิตในประเทศไทย

ทั้งนี้จะแบ่งเป็น 4 กลุ่มคือ เครื่องมือแพทย์ สำหรับการคัดกรอง และตรวจสอบโรค เครื่องมือแพทย์สำหรับการป้องกัน และควบคุมโรค เครื่องมือแพทย์สำหรับการคัดแยก และการฆ่าเชื้อ และ เครื่องมือแพทย์สำหรับการบำบัดรักษาโรค โดยเน้นการผลิตในประเทศไทย

สำหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการบริการทางการแพทย์ เป็นการดำเนินการ เพื่อให้สอดรับกับนโยบายรัฐบาล ที่จะพัฒนาประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต

นอกจากนี้ ยังเป็นการต่อยอดอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ อาทิ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

ขณะเดียวกัน ยังดำเนินการสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความสามารถในการแข่งขัน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

เป้าหมายของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เน้นการพัฒนาความเป็นเลิศ ในการบริการรักษาพยาบาล 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความงาม การแปลงเพศ ข้อเข่า หัวใจ ผู้มีบุตรยาก และทันตกรรม เพื่อดึงดูดชาวต่างชาติให้มาใช้บริการรักษาพยาบาล

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT