Business

โอนเมื่อไหร่!? เยียวยากลุ่มเปราะบาง ลุ้นวันจ่ายเงิน

เยียวยากลุ่มเปราะบาง เป็นอีกหนึ่งโครงการที่รัฐบาลอนุมัติให้ความช่วยเหลือ ในช่วงเวลาที่เกิดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ซึ่งกลุ่มเปราะบาง มีอยู่รวมจำนวนทั้งสิ้น 6,781,881 ล้านคน ภายใต้กรอบวงเงิน 20,000 ล้านบาท

กลุ่มนี้ จะได้รับเงินเงินเยียวยาเดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม เป็นการจ่ายเพิ่มเติมจากเงินอุดหนุน และเบี้ยยังชีพที่จ่ายให้อยู่แล้ว โดยไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มเติมใดๆ เนื่องจากเป็นการจัดสรรจากฐานข้อมูลที่มีอยู่

แต่จนถึงขณะนี้ ก็ยังไม่มีความชัดเจนออกมาว่า จะมีการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางเมื่อใด

ข่าวล่าสุดที่ออกมาช่วงกลางสัปดาห์ คือ ทางกรมบัญชีกลาง โดยนางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ รองอธิบดี กรมบัญชีกลาง ได้จัดประชุมหารือแนวทางการจ่ายเงินเยียวยาตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบาง ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นำโดย นายอนุกูล ปีดแก้ว รองปลัดพม. เพื่อร่างหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติตามโครงการเงินกู้ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

3 กลุ่มได้เงินเยียวยา

 • เด็กจากครัวเรือนยากจน ตั้งแต่แรกเกิด -6 ขวบ จำนวน 1.45 ล้านคน
 • ผู้สูงอายุ จำนวน 9.66 ล้านคน
 • ผู้พิการ 2 ล้านคน

กระนั้นก็ตาม ก่อนหน้านี้ ภาครัฐเคยระบุว่า  เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท จะเข้าพร้อมกับการจ่ายเงินสวัสดิการสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเงินอุดหนุนบุตร  ตามรอบการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลาง จึงมีความเป็นไปได้ว่า เงินเยียวยากลุ่มเปราะบางนี้ อาจจะจ่ายเข้าบัญชีผู้ที่มีสิทธิได้รับเงิน ในวันเดียวกับการจ่ายเงินสวัสดิการต่างๆ

วันที่น่าจะมีการจ่ายเงิน เยียวยากลุ่มเปราะบาง

เยียวยากลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุ

ตามแผนการที่ภาครัฐเปิดเผยออกมาก่อนหน้านี้   การจ่ายเงิน เยียวยากลุ่มเปราะบาง นั้น จะดำเนินการจ่ายให้รายละ 1,000 บาทต่อเดือน เพิ่มจากเงินอุดหนุนเดิมที่จ่ายอยู่แล้ว ระยะเวลาในการจ่าย 3 เดือน ตั้งแต่ พฤษภาคม – กรกฎาคม โดยจะเริ่มจ่ายในเดือนมิถุนายน ซึ่งจะทบเงินจากเดือนพฤษภาคมไปด้วยในการเริ่มจ่าย

ทำให้กลุ่มเปราะบางดังกล่าวจะได้รับเงินเยียวยารวม 2,000 บาท และเดือนกรกฎาคมอีก 1,000 บาท รวมทั้งหมด 3,000 บาท โดยใช้วงเงินรวมประมาณ 39,429,237,000 บาทจาก พ.ร.ก. กู้เงินให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

กลุ่มเด็กแรกเกิด

กลุ่มนี้ได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการ “เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด” เดือนละ 600 บาท ถ้าหากได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ก็จะได้รับเงินรวมกัน

 • เดือนมิถุนายน   2,600 บาท
 • เดือนกรกฎาคม 1,600 บาท

เยียวยากลุ่มเปราะบาง

กลุ่มผู้สูงอายุ

กลุ่มนี้ปกติจะได้รับเงินช่วยเหลือในโครงการ “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” จำนวน 600-1,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับอายุ หากได้รับเงินเยียวยาด้วย ก็จะได้รับเงินรวมกันไปเช่นเดียวกัน

 • เดือนมิถุนายน   2,600-3,000 บาท
 • เดือนกรกฎาคม 1,600-2,000 บาท

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้สูงวัยได้ไปลงทะเบียนใช้สิทธิ ในโครงการเราไม่ทิ้ง รับเงินเยียวยา 5,000 บาท 3 งวดแล้วนั้น จะไม่มีสิทธิบเงินเยียวยา 3,000 บาทแต่อย่างใด

กลุ่มคนพิการ

กลุ่มนี้ปกติจะได้รับเงินช่วยเหลือ “เบี้ยยังชีพผู้พิการ”  800 บาทต่อเดือน หากได้รับเงินเยียวยาด้วย ก็จะรับเงินรวมกับเงินช่วยเหลือเดิมที่ได้อยู่แล้ว

 • เดือนมิถุนายน   2,800 บาท
 • เดือนกรกฎาคม 1,800 บาท

นอกจากนี้ กลุ่มคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการอีก 1.99 ล้านราย จะได้รับเงินอีก 1,000 บาท จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แบ่งเป็น

 • คนพิการ ที่รับเบี้ยความพิการผ่านบัญชีธนาคาร

กรมบัญชีกลาง จะโอนเงิน 1,000 บาท เข้าบัญชีคนพิการโดยตรง จำนวนกว่า 1,600,000 คน ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

เยียวยากลุ่มเปราะบาง

 • คนพิการ ที่ไม่มีบัญชีธนาคาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล และ อบต.) จ่ายเป็นเงินสด ให้กับคนพิการจำนวนกว่า 300,000 คน คาดว่าจะจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563

ส่วนคนพิการ ที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการ กว่า 60,000 คนทั่วประเทศ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) จะโอนเงินเข้าบัญชีคนพิการโดยตรง หรือจ่ายเป็นเงินสดให้กับคนพิการ คาดว่าจะจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศ หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team