ดูหนังออนไลน์
The Bangkok Insight

ถูก ‘ยกเลิกเที่ยวบิน’ ไม่ต้องเซ เปิดสิทธิผู้โดยสารสายการบินในประเทศหากวิกฤติโควิด-19 เป็นเหตุให้ไฟลท์ในประเทศถูกยกเลิก ผู้โดยสารไม่ต้องตกใจ เพราะสามารถเรียกร้องสิทธิต่างๆ จากสายการบินได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงคมนาคม

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท. หรือ CAAT) ได้ให้ข้อมูลว่า หากสายการบินยกเลิกเที่ยวบิน “เส้นทางบินแบบประจำภายในประเทศ” จะต้องเสนอทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งให้ผู้โดยสาร ดังต่อไปนี้

ทางเลือกที่ 1 สายการบินจะต้องคืนเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมเต็มจำนวนที่ผู้โดยสารจ่ายไป หากจะชำระเป็น Travel Vouchers หรือ สิ่งอื่นแทน จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้โดยสารเท่านั้น

ทางเลือกที่ 2 สายการบินจะต้องเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินไปยังจุดหมายปลายทางที่ระบุไว้ในบัตรโดยสาร หรือจุดหมายปลายทางอื่นที่ใกล้เคียงโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้โดยสาร และที่นั่งว่างที่สายการบินสามารถจัดให้ได้

ทางเลือกที่ 3 สายการบินจะต้องจัดหาการเดินทางโดยวิธีอื่น เพื่อไปยังจุดหมายปลายทาง หรือจุดหมายปลายทางอื่นที่ใกล้เคียงโดยเร็วที่สุด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไม่ว่า กรณีใดๆ

แต่ในกรณีที่สายการบินแจ้งยกเลิกเที่ยวบิน แต่ผู้โดยสารเดินทางถึงสนามบิน และทำการ Check in เรียบร้อยแล้ว สายการบินจะต้องดูแลผู้โดยสาร ดังต่อไปนี้

  1. คืนค่าโดยสาร หรือเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือเดินทางโดยการขนส่งทางอื่น เป็นทางเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
  2. จัดหาอาหาร เครื่องดื่ม และการอำนวยความสะดวกด้านการติดต่อสื่อสาร
  3. จัดหาที่พักพร้อมการรับส่งหากต้องค้างคืน
  4. จ่ายเงินค่าชดเชย 1,200 บาท ยกเว้นสายการบินพิสูจน์ได้ว่าเที่ยวบินถูกยกเลิกเพราะเหตุสุดวิสัย หรือสายการบินได้แจ้งการยกเลิกเที่ยวบินก่อนวันเวลาเดินทางไม่น้อยกว่า 3 วัน หรือแจ้งน้อยกว่า 3วัน แต่สายการบินเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินให้แก่ผู้โดยสารไปยังจุดหมายที่ระบุในบัตรโดยสารได้ภายในไม่เกิน 3 ชั่วโมง จากเวลาเดิม

ผู้โดยสารสามารถแจ้งความประสงค์ดังกล่าวผ่านทางสายการบิน หรือบริษัทตัวแทนที่ได้ทำการจองบัตรโดยสาร ได้โดยตรง

หากสายการบินไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้น ผู้โดยสารสามารถร้องเรียนพร้อมส่งหลักฐานมาได้ที่ www.caat.or.th/complaint ของ กพท. โดยทำการลงทะเบียน และกรอกข้อมูลตามขั้นตอนหน้าเว็บไซต์

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE