ดูหนังออนไลน์
General

‘บิ๊กป้อม’ลงพื้นที่ลำปางแก้ปัญหาภัยแล้ง -ประชาชนต้องไม่ให้ขาดแคลนน้ำกิน-น้ำใช้

“ประวิตร” ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดลำปาง ย้ำประชาชนต้องไม่ให้ขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ ชื่นชมการแก้ไขปัญหาที่ทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างดี ยกเป็นตัวอย่างให้กับพื้นที่อื่นๆ

วันนี้ (18 มิ.ย.) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดลำปางเพื่อรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำในพื้นที่ และการให้ความช่วยเหลือของทางจังหวัดลำปาง จากนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง โดยจังหวัดได้ร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ไม่ให้ขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ ไม้ผล ไม่ยืนต้นตาย พร้อมลงพื้นที่รับทราบปัญหาในพื้นที่จริงจากประชาชนเร่งให้ความช่วยเหลือทันที ทำให้ประชาชนและพื้นที่การเกษตรไม่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง

ภายหลังรับฟังบรรยายสรุป พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการลุ่มน้ำในพื้นที่ตอนหนึ่งว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) กำหนดมาตรการและพื้นที่เป้าหมายในการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกพื้นที่ ซึ่งจังหวัดลำปางเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในแผนเฝ้าระวังการขาดแคลนน้ำ

 

ทั้งนี้ ทราบว่าจังหวัดลำปางได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยไม่มีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง แม้ว่าพื้นที่จังหวัดลำปางจะไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง แต่รัฐบาลภายใต้การดำเนินงานของ กอนช. ยังต้องเร่งรัดการดำเนินการตามมาตรการต่อให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายต่อไป

พล.อ.ประวิตร ยังได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้ การประปาส่วนภูมิภาค เร่งขยายเขตการจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้ทั่วถึง เพิ่มแหล่งน้ำสำรอง พร้อมควบคุมคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย มอบหมายให้กรมชลประทาน บริหารจัดการน้ำและจัดสรรน้ำให้ครอบคลุมถึงเขตลุ่มน้ำวังตอนล่าง เพื่อสนับสนุนให้เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำทุกกิจกรรม

นอกจากนี้ ยังได้ให้กรมป่าไม้และกรมอุทยานฯ ดูแลเรื่องไฟป่า ทำฝายต้นน้ำ รวมทั้งการปลูกป่า ฟื้นฟู พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้กลับมาเป็นแหล่งต้นน้ำโดยเร็ว และมอบหมายให้ สทนช. เร่งรัดขับเคลื่อนโครงการสำคัญ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดลำปาง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายในแผนแม่บทน้ำ 20 ปี พร้อมกำชับให้เก็บน้ำช่วงฤดูฝนไว้ให้ได้มากที่สุด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง เน้นย้ำให้ปริมาณน้ำมีเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคของประชาชน

พร้อมกันนี้ พล.อ.ประวิตร กล่าวชื่นชมจังหวัดลำปาง และทุกภาคส่วนที่ร่วมกันทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำในพื้นที่ ถือเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับพื้นที่อื่นๆ ขอให้มุ่งมั่น และทุ่มเทต่อไป เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับประเทศอย่างยั่งยืน

จากนั้นพล.อ.ประวิตร พร้อมคณะเดินทางต่อไปยังโรงเรียนสบปราบพิทยาคม อำเภอสบปราบ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่เพื่อการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พร้อมพบปะผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight