ดูหนังออนไลน์
Business

ไฟเขียว ‘สายการบินในประเทศ’ กลับมาขายตั๋วได้ 100% ของที่นั่ง“กพท.” ปลดล็อก “สายการบิน” กลับมาขายตั๋วเส้นทางในประเทศได้ 100% ของที่นั่ง ไม่ต้องขายตั๋วที่เว้นที่แล้ว เริ่มตั้งแต่ 15 มิ.ย. 63

นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท. หรือ CAAT) กล่าวว่า ตามที่ กพท. ได้ประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารในเส้นทางการบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2563 และปัจจุบันได้มีข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 10) ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการบางอย่าง ต่อเนื่องจากการผ่อนคลายที่ดำเนินมาก่อนแล้วเป็นลำดับ

ในส่วนของการขนส่งสาธารณะข้ามจังหวัดโดยอากาศยาน ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้กำหนดแนวทางสำหรับกรณีที่ไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบและกำกับดูแลอาจพิจารณาจัดให้บริการผู้โดยสารบนอากาศยานได้ครบทุกที่นั่ง ภายใต้การควบคุม กำกับและดูแลระบบหมุนเวียนอากาศภายในอากาศยานให้ได้ตามมาตรฐาน

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและแนวทางดังกล่าว กพท. ได้ประกาศกำหนดแนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารสำหรับ เส้นทางการบินภายในประเทศ ในระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นการเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. ให้ยกเลิกการจำกัดจำนวนที่นั่งที่จะให้บริการบนอากาศยาน โดยให้สายการบินสามารถจำหน่ายบัตรโดยสารได้ 100% โดยไม่ต้องที่เว้นระยะห่างที่นั่งโดยสารระหว่างผู้โดยสารแต่ละคน
  2. ให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศตรวจสอบและดำเนินการบำรุงรักษาระบบหมุนเวียนอากาศภายในอากาศยาน และเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศประสิทธิภาพสูง หรือ High Efficiency Particulate Air (HEPA) Filter ตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุในคู่มือผู้ผลิต
  3. ให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศติดตามดูแลให้ผู้โดยสารทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่บนอากาศยาน
  4. ให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศแจ้งเตือนผู้โดยสารให้รับทราบและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติและมาตรการทางสาธารณสุขในระหว่างการเดินทาง และให้ทราบว่าการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ควบคุมอากาศยานหรือเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยานเกี่ยวกับข้อปฏิบัติและมาตรการดังกล่าวเป็นความผิดและอาจได้รับโทษตามกฎหมายว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ

ทั้งนี้ ให้เริ่มบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

อ่านข่าวเพิ่มเติมคลิก 

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE