ดูหนังออนไลน์
Business

ยังไม่สรุปวัน ‘เปิดน่านฟ้า’ แต่เรียกถก ‘สายการบิน’ เตรียมพร้อมไว้แล้ว“กพท.” ยังไม่สรุปวัน “เปิดน่านฟ้า” เริ่มบินระหว่างประเทศ แต่วันนี้ (16 มิ.ย.) เรียกถก “สายการบิน” เตรียมพร้อมไว้แล้ว ไฟเขียวขายตั๋วได้ 100% ไม่ต้องเว้นที่นั่ง

เปิดน่านฟ้า

วันนี้ (16 มิ.ย. 63) สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท. หรือ CAAT) ได้เชิญสายการบินสัญชาติไทยและผู้ดำเนินการสนามบินมาหารือ เพื่อทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในกรณีที่ไทย เปิดน่านฟ้า สายการบินจะกลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบินขนส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศอีกครั้ง

นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เปิดเผยหลังการหารือว่า ที่ผ่านมา กพท. ได้ประมวลแนวทางขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) เกี่ยวกับการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ใช้บังคับกับสนามบิน เครื่องบิน ผู้ประจำเครื่องบิน

รวมทั้งได้จัดทำร่างประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารสำหรับเส้นทางการบินระหว่างประเทศในระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แล้ว จึงได้เรียนเชิญสายการบินและสนามบินมาเพื่อร่วมหารือและหาข้อสรุปร่วมกัน

ประเด็นที่หารือเกี่ยวกับการ เปิดน่านฟ้า ประกอบไปด้วย มาตรการคัดกรองโรคก่อนออกประเทศ ทั้งประเทศต้นทางอื่น ๆ และประเทศไทย การเช็คอิน การออกตั๋วและขึ้นเครื่องบิน การปฏิบัติตัวทั้งของผู้โดยสารและลูกเรือบนเครื่องบิน และมาตรการเมื่อถึงสนามบินปลายทางทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งได้ข้อสรุปเบื้องต้น ดังนี้

  1. สายการบินจะสามารถจำหน่ายบัตรโดยสารได้เต็มตามจำนวนที่นั่งทั้งหมดได้ โดยไม่ต้องเว้นที่นั่ง เนื่องจากระบบอากาศหมุนเวียนในเครื่องบินได้มีการรับรองแล้วว่ามีมาตรฐาน แต่ผู้โดยสารยังต้องรับผิดชอบสวมใส่หน้ากากปิดปากและจมูก (Face Covering) ส่วนลูกเรือจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  2. ระยะเวลาของการบิน เส้นทางระหว่างประเทศ เกิน 2 ชั่วโมง จะอนุญาตให้มีบริการอาหารและเครื่องดื่มได้ และต้องมีมาตรการลดการสัมผัสระหว่างลูกเรือกับผู้โดยสารมากที่สุด เช่น การบรรจุอาหารและเครื่องดื่มในภาชนะที่ปิดมิดชิด
  3. การจัดที่นั่งพิเศษ 3 แถวหลัง เพื่อแยกผู้โดยสารที่มีอาการน่าสงสัยระหว่างเที่ยวบิน จะมีการพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสมตามระดับความเสี่ยงของพื้นที่ที่จะให้บริการ และระยะเวลาในการบิน

โดย กพท. จะนำข้อเสนอแนะจากการหารือที่ได้จากสายการบินและสนามบินในวันนี้ ไปพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศฯ และนำไปหารือร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านอื่น ๆ เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) หรือ ศบค. ต่อไป

เปิดน่านฟ้า

ส่วนประเด็นการกำหนดวันอนุญาตทำการบิน เส้นทางระหว่างประเทศ นั้น นายจุฬากล่าวว่า กพท. ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะมีการประกาศอนุญาตทำการบินในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้หรือไม่ เนื่องจากต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อประเมินความปลอดภัย และเจรจาจับคู่ประเทศก่อน

ทั้งนี้ การเปิดบินเส้นทางระหว่างประเทศ ต้องคำนึงถึง 2 ปัจจัยหลัก

  • พิจารณาเชิงประเทศว่า มีความปลอดภัยในการเดินทาง และเปิดให้คนไทยเดินทางหรือไม่
  • พิจารณากลุ่มเดินทางที่มีความจำเป็น และมีความเสี่ยงน้อยที่สุด เช่น กลุ่มนักธุรกิจ เพราะกลุ่มนี้หากจะเดินทางต้องได้รับการตรวจเช็คสุขภาพจากบริษัทต้นสังกัดมาก่อนแล้ว ดังนั้นจะมีความปลอดภัยมากกว่า หากเทียบกับกลุ่มนักท่องเที่ยว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE