ดูหนังออนไลน์
Business

‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ เฮหนัก! ครม. ไฟเขียวจ่าย 3,000 บาทเยียวยาโควิด-19

“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เฮหนัก!  “ครม.” ไฟเขียวจ่ายเยียวยาท็อปอัพเดือนละ 1 พันบาท เป็นเวลา 3 เดือน สำหรับคนที่ไม่เคยได้รับเงินเยียวยาโควิด-19 จากมาตรการอื่นมาก่อน รวมผู้มีสิทธิ์จำนวน 1.1 ล้านราย

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (16 มิ.ย. 63) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติ 4 โครงการช่วยเหลือเยียวยาภายใต้ พ.ร.ก.กู้เงินฯ 1 ล้านล้านบาท ได้แก่

1.โครงการช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 สำหรับ “ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ที่ไม่เคยได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากโครงการอื่นๆ ของภาครัฐในช่วงที่ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดมาก่อน จำนวน 1,164,222 คน โดยเป็นกลุ่มใหม่ที่เพิ่งเพิ่มเติมขึ้นมา

สำหรับประชาชนกลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มเติม เพราะจะได้รับเงินเยียวยาผ่าน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 ใช้งบประมาณรวม 3 พันกว่าล้านบาท

เราไม่ทิ้งกันรอบ 3 จ่ายวันไหน

2.โครงการช่วยเหลือเยียวยาสำหรับ “ผู้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จ” โดยกระทรวงการคลังรวบรวมข้อมูลได้ 302,000 คน กรอบวงเงินอยู่ที่ไม่เกิน 906 ล้านบาท

ทั้งนี้ ต้องตรวจสอบว่า ประชาชนกลุ่มนี้ไม่เคยได้รับการเยียวยาจากหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ กระทรวงการคลัง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และไม่ใช่ผู้ประกันตนในระบบสังคมมาตรา 33

โดยที่ประชุม ครม. มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังไปจัดทำรายละเอียดและกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน จากนั้นเสนอให้คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ 1 ล้านล้านบาทฯ พิจารณาให้แล้วเสร็จใน 1 เดือน

3.โครงการเยียวยากลุ่มเปราะบางตามที่ ครม. เคยเห็นชอบในหลักการมาแล้ว โดยเมื่อตรวจสอบไม่ให้ซ้ำซ้อนกับมาตรการเยียวยาอื่นๆ พบว่า มีกลุ่มเปราะบางเข้าข่ายได้รับการเยียวยา จำนวน 6.7 ล้านคน แบ่งเป็น

  • เด็กแรกเกินถึง 6 ปี จากครอบครัวยากจน3 ล้านคน
  • ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 4 ล้านคน
  • ผู้พิการ3 ล้านคน

การจ่ายเงินจะจ่ายให้รายละ 1,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563  โดยเพิ่มเติมจากเงินอุดหนุนเดิมที่เคยได้รับ ได้แก่ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด, เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เงินจะโอนเข้าเดือนมิถุนายน จำนวน 2 งวด รวม 2,000 บาท และเดือนกรกฎาคม 1 งวด อีกจำนวน 1,000 บาท รวมต้องใช้กรอบวงเงิน 20,000 ล้านบาท

4.โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพิ่มเติมจากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จ่ายไปแล้ว 7 ล้านรายในงวดแรก

  • ครม. เห็นชอบเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย “เกษตรกรที่ด้อยโอกาสและยังไม่สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร” จำนวน 137,093 ราย โดยต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 และยังไม่เคยได้รับการเยียวยาจากมาตรการอื่นๆ มาก่อน โดยเกษตรกรกลุ่มนี้จะอยู่ในภายใต้กลุ่มเป้าหมายการเยียวยาเกษตรกร 10 ล้านคน ที่กระทรวงเกษตรฯ เคยวางไว้
  • ครม. เห็นชอบขยายเวลาการจ่ายเงินให้เกษตรกร สำหรับ “เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 แต่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรได้สมบูรณ์ทันกำหนดในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563” จำนวน 120,000 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรในฤดูกาลที่แล้ว แต่ฤดูกาลนี้ขึ้นทะเบียนไม่ทันวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จึงให้ขยายเวลาการลงทะเบียนกลุ่มนี้ไปจนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คืออะไร

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นบัตรที่ทางรัฐบาลได้จัดตั้งขึ้นมา เพื่อช่วยเหลือพร้อมจัดสวัสดิการให้กับผู้ที่มี่รายได้น้อย ทั่วประเทศนั่นเอง และยังเป็นเงินช่วยเหลือรายละไม่เกิน 3,000 บาท ทั้งนี้เพื่อต้องการยกระดับชีวิตคุณภาพประชาชนให้ดีขึ้น และด้วยเหตุที่รัฐบาลนั้นสนับสนุน จึงทำให้มีหลายคนสนใจกันอย่างมาก ทำให้มีการเปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นช่วงๆ ซึ่งรายละเอียดการลงทะเบียนนั้นอาจจะต้องติดตามข่าวสารว่าเปิดเมื่อไหร่ เพียงแต่ในช่วงที่รอการลงทะเบียนนั้น ควรเตรียมเอกสารต่างๆให้ครบตามเงื่อนไขของการลงทะเบียน

ใครสามารถลงทะเบียนได้บ้าง?

กระทรวงการคลัง ได้เปิดให้ผู้ที่มีรายได้น้อยที่ตรงตามคุณสมบัติลงทะเบียนเพื่อขอรับสวัสดิการดังกล่าว โดยผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนต้องมีคุณสมบัติครบ ดังนี้

  1. มีสัญชาติไทย
  2. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  3. มีสถานะว่างงาน หรือ มีรายได้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท
  4. ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ หรือถ้ามีทรัพย์สินทางการเงินดังกล่าว จะต้องมีจำนวนรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 100,000 บาท
  5. ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย หรือถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team