COVID-19

‘ปูติน’ ลงนามอนุมัติคำสั่ง การป้องปราม ‘อาวุธนิวเคลียร์’

ปูตินลงนามคำสั่ง นโยบายพื้นฐาน ด้านการป้องปรามอาวุธนิวเคลียร์ เพื่อป้องกันประเทศ พร้อมรับมือการโจมตีที่เป็นภ้ยคุกคามประเทศ

ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ของรัสเซียลงนามอนุมัติคำสั่งนโยบายพื้นฐานด้านการป้องปรามอาวุธนิวเคลียร์ (nuclear deterrence) ของประเทศ หรือการเตรียมหรือพร้อมลงมือกระทำการบางอย่างเพื่อตอบโต้ฝ่ายตรงข้าม โดยระบุว่ารัสเซียขอสงวนสิทธิ์ในการตอบโต้การใช้อาวุธนิวเคลียร์โจมตี

คำสั่งดังกล่าวระบุว่า “สหพันธรัฐรัสเซียขอสงวนสิทธิ์ในการยิงโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ ในกรณีที่เป็นการตอบสนองต่อการโจมตีในลักษณะเดียวกัน หรือในกรณีที่เกิดเหตุซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงอยู่ของประเทศ”

นอกจากนี้ ยังระบุอีกว่า นโยบายนี้โดยลักษณะพื้นฐานแล้วเป็นนโยบายเชิงป้องกันตนเอง และมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความสามารถของตนไว้ในระดับที่เพียงพอต่อการป้องปรามอาวุธนิวเคลียร์, รับประกันการปกป้องอธิปไตยและสบูรณภาพแห่งดินแดนของตน และป้องกันการรุกรานรัสเซียหรือพันธมิตรของรัสเซียโดยฝ่ายศัตรู

วลาดิเมียร์ ปูติน

สำหรับการป้องปรามอาวุธนิวเคลียร์ รัสเซียจะตัดสินใจโดยพิจารณาจากการใช้อาวุธที่เดินทางได้เร็วกว่าเสียงและอาวุธแสงเลเซอร์ โดรนจู่โจมและบรรทุกขีปนาวุธ อุปกรณ์ป้องกันขีปนาวุธ อาวุธนิวเคลียร์ และอาวุธกำลังทำลายล้างสูงอื่นๆ ของศัตรูผู้มีศักยภาพ

รัสเซียยังพิจารณาว่าการสร้างและการใช้งานระบบป้องกันและระบบโจมตีขีปนาวุธในอวกาศนั้นเป็นภัยคุกคามประการหนึ่ง และการทำให้ภัยนั้นไร้ซึ่งความสามารถในการต่อสู้ จำเป็นต้องใช้หลักการป้องปรามอาวุธนิวเคลียร์

ที่มา : xinhuathai

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team