COVID-19

ปลดล็อก ‘โรงแรมน่าน’ พร้อมเปิดบริการ 4 มิถุนายนนี้

ปลดล็อกแล้ว น่านไฟเขียวเปิดบริการโรงแรมที่มีความพร้อม 4 มิถุนายนนี้ โดยต้องผ่านการประเมินของกรมอนามัย และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19

นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประกาศยกเลิกการปิดโรงแรม ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 ทุกประเภท รวมถึงสถานประกอบการที่ให้บริการที่พักมีลักษณะเดียวกัน และให้โรงแรมสถานประกอบการที่มีความพร้อมและได้ดำเนินการตามข้อกำหนด คำสั่ง และมาตรการที่ราชการ รวมทั้งที่จังหวัดน่าน กำหนดเรียบร้อยแล้ว สามารถเปิดกิจการ/กิจกรรมได้ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดน่าน ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลเมือง และระดับตำบล ทำหน้าที่กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ให้โรงแรมที่ได้รับการผ่อนคลาย ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ข้อกำหนดและประกาศกำหนด หากพบว่าฝ่าฝืน ให้เสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่านพิจารณาปิดเป็นการเฉพาะราย

สำหรับข้อกำหนดโรงแรมหรือสถานบริการที่จะเปิดให้บริการต้องปฏิบัติตาม ประกอบด้วย

1. ผ่านการประเมินตามแบบประเมินของกรมอนามัย (Thai Stop Covid) และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 จังหวัดน่าน และมาตรการอื่นๆ ตามที่ทางราชการกำหนด

2. เป็นผู้ลงทะเบียน และเข้าใช้งานในแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ”

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team