ดูหนังออนไลน์
General

เกณฑ์ทหาร 2563 เปิดปฏิทินตรวจเลือกทหารปีนี้ เช็ครายละเอียดที่นี่!

เกณฑ์ทหาร 2563 “กองทัพบก” เปิดปฏิทินตรวจเลือกทหารปีนี้ เน้นเว้นระยะห่างทางสังคม เพิ่มเวลาในกระบวนการตรวจเลือกมากขึ้นถึง 67 วัน

เกณฑ์ทหาร 2563 : พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าาวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดส่งผลกองทัพบก จำเป็นต้องประกาศเลื่อนการตรวจเลือกทหารกองประจำการ จากเดิมที่กำหนดไว้ในระหว่างวันที่ 1 – 12 เมษายน 2563 ออกไปเป็นช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2563  และการตรวจเลือกในปีนี้ จะแตกต่างจากทุกปีที่ผ่านมา โดยมีการปรับกระบวนการขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันไวรัสโควิด และวิถีปฏิบัติใหม่ รวมถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม

เกณฑ์ทหาร 2563

ทั้งการเพิ่มช่วงระยะเวลาในกระบวนการ เกณฑ์ทหาร การตรวจเลือกมากขึ้นใช้เวลาถึง 67 วัน (จากเดิมใช้เวลาตรวจเลือก 12 วัน) การจำกัดจำนวนทหารกองเกินในแต่ละวันที่ทำการตรวจเลือก เพื่อลดความแออัด รวมทั้ง มีการจัดแบ่งผู้ที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือก ออกเป็น 3 กลุ่ม และแยกช่วงวันที่ที่แต่ละกลุ่มจะต้องเข้ารับการตรวจเลือก คือ ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นทหาร ผู้ที่จะเข้าสู่กระบวนการจับฉลากใบดำ/แดง และผู้ที่ขอใช้สิทธิผ่อนผัน

โดยทั้ง 3 กลุ่มจะถูกจัดลำดับแบ่ง วัน เวลา และ สถานที่ ให้เข้ารับการตรวจเลือกเป็นการเฉพาะกลุ่ม เรียงตามลำดับต่อกันไป

ส่วนชายไทยที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกในปีนี้ คือผู้ที่มีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ หรือ เกิดในปี พ.ศ. 2542 กับผู้ที่มีอายุ 22 – 29 ปี หรือเกิดปี พ.ศ. 2534 – 2541 ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือก หรือ เคยเข้ารับการตรวจเลือกแล้ว แต่ผลการตรวจเลือกยังไม่แล้วเสร็จ

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญ คือ ในปีนี้ที่ทหารกองเกิน หรือ ผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารทุกคน จะต้องปฏิบัติเป็นลำดับแรก คือการไปแก้ไขหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบสด.35) ใหม่ ในระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2563 ณ หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ ตามภูมิลำเนาทหาร และในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารทุกคน ให้แจ้งความประสงค์ด้วยว่าต้องการสมัครเป็นทหาร ต้องการจับฉลากตรวจเลือก หรือ การผ่อนผัน

เกณฑ์ทหาร 2563

สำหรับกำหนดการตรวจเลือกทหารประจำปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 26 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2563 เป็นช่วงแก้ไขวันเวลาตรวจเลือกฯ ในหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร ณ หน่วยสัสดีเขต / อำเภอ ที่เป็นภูมิลำเนาทหาร

วันที่ 29 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2563 เป็นช่วงการรับสมัคร (ร้องขอ) เป็นทหารกองประจำการ ณ หน่วยสัสดีเขต / อำเภอ ที่เป็นภูมิลำเนาทหาร และจะทำการตรวจเลือก / คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติครบในวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2563 ณ สถานที่ตรวจเลือกกลางของจังหวัด

วันที่ 26 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2563 ทำการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี 2563 ณ สถานที่ตรวจเลือกของแต่ละเขต / อำเภอ

สำหรับ ผู้ขอผ่อนผันทำการตรวจเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดในหมายเรียกที่แก้ไขใหม่ โดยจะดำเนินการไม่เกินวันที่ 31 สิงหาคม 2563

อย่างไรก็ตาม กองทัพบก ขอแจ้งให้ผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ได้รับทราบถึงกำหนดการสำคัญ และขอให้ได้เตรียมความพร้อม โดยเฉพาะการตกลงใจว่า จะเข้ารับการตรวจเลือกในกลุ่มบุคคลประเภทใด เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการนัดหมาย ให้สอดคล้องกับกระบวนการตรวจเลือก ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่เฟซบุ๊ก กองการสัสดี หรือ www.sassadee.rta.mi.th หรือ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร 02-223-3259

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team