ดูหนังออนไลน์
Economics

‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ เช็ควันเงินเข้า 7 รายการเดือนมิถุนายน 2563

ในเดือนมิถุนายน 2563 ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลทั้งหมด 7 รายการ ส่วนวงเงินจะเป็นเท่าไหร่ และโอนเข้าวันไหน ไปเช็คกันเลย!

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คืออะไร

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นบัตรที่ทางรัฐบาลได้จัดตั้งขึ้นมา เพื่อช่วยเหลือพร้อมจัดสวัสดิการให้กับผู้ที่มี่รายได้น้อย ทั่วประเทศนั่นเอง และยังเป็นเงินช่วยเหลือรายละไม่เกิน 3,000 บาท ทั้งนี้เพื่อต้องการยกระดับชีวิตคุณภาพประชาชนให้ดีขึ้น และด้วยเหตุที่รัฐบาลนั้นสนับสนุน จึงทำให้มีหลายคนสนใจกันอย่างมาก ทำให้มีการเปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นช่วงๆ ซึ่งรายละเอียดการลงทะเบียนนั้นอาจจะต้องติดตามข่าวสารว่าเปิดเมื่อไหร่ เพียงแต่ในช่วงที่รอการลงทะเบียนนั้น ควรเตรียมเอกสารต่างๆให้ครบตามเงื่อนไขของการลงทะเบียน

ใครสามารถลงทะเบียนได้บ้าง?

กระทรวงการคลังได้เปิดให้ผู้ที่มีรายได้น้อยที่ตรงตามคุณสมบัติลงทะเบียนเพื่อขอรับสวัสดิการดังกล่าว โดยผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนต้องมีคุณสมบัติครบ ดังนี้

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 3. มีสถานะว่างงาน หรือ มีรายได้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท
 4. ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ หรือถ้ามีทรัพย์สินทางการเงินดังกล่าว จะต้องมีจำนวนรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 100,000 บาท
 5. ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย หรือถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด

ในเดือนมิถุนายน 2563 ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลทั้งหมด 7 รายการ ส่วนวงเงินจะเป็นเท่าไหร่ และโอนเข้าวันไหน ไปเช็คกันเลย!

วันที่ 1 มิถุนายน 2563

 • ค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้าประชารัฐ วงเงิน 200-300 บาทต่อเดือน ซึ่งไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับทุกคน
 • ค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ ได้แก่ รถโดยสารประจำทาง (รถเมล์) และรถไฟฟ้า 500 บาท, รถโดยสาร บขส. (รถทัวร์ บขส.) 500 บาท และรถไฟ 500 บาท ซึ่งไม่สามารถเกิดเงินสดได้ โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับทุกคน
 • ค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท ต่อ 3 เดือน โดยนำบัตรไปซื้อแก๊สกับร้านที่ร่วมรายการ แต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับทุกคน

วันที่ 15 มิถุนายน 2563

 • เงินผู้สูงอายุเพื่อการยังชีพเพิ่มเติม สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป วงเงิน 50-100 บาทตามเกณฑ์รายได้ โดยผู้สูงอายุที่มีรายได้ 0-30,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 100 บาท และรายได้ 30,001-100,000 บาทต่อปี จะได้เงินช่วยเหลือเดือนละ 50 บาท
 • คืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 5% สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เติมเงินเข้าบัตรฯ และใช้เงินจากบัตรฯ รูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าเอกชนอื่น ๆ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครื่อง EDC โดยรัฐจะคืนภาษี VAT 5% ผ่านกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ (E-Money) ของบัตรฯ ซึ่งประชาชนสามารถกดออกมาเป็นเงินสด หรือรูดซื้อของตามร้านธงฟ้าและร้านค้าอื่น ๆ ที่ร่วมโครงการได้ แต่ยอดเงินคืนสูงสุดจะไม่เกิน 500 บาทต่อเดือน


วันที่ 18 มิถุนายน 2563

 • ค่าน้ำประปา 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน โดยผู้ได้สิทธิคือ ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อย
 • ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน โดยครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อย

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ได้รับสิทธิมีเป็นจำนวนมาก เงินจึงทยอยเข้า ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบาลบางรายอาจจะได้รับเงินช่วยเหลือหลังจากวันที่ระบุไว้

ตรวจสอบ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วิธีการตรวจสอบสิทธิ 

สำหรับประชาชนบางส่วนที่สงสัยว่า ตนเองยังเป็นผู้มีสิทธิ์รับความช่วยเหลือจาก “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ “สวัสดิการสังคม” ประเภทต่างๆ หรือไม่ ก็สามารถได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง เพียงกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัง ผ่านทางเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ของกรมบัญชีกลาง ดังนี้

ตรวจสอบ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 • กรอกหมายเลขบัตรประชาชน แล้วกดปุ่ม ตรวจสอบ
 • หน้าจอแสดงผลการตรวจสอบ

หากเป็นผู้ได้รับสิทธิ จะปรากฏสวัสดิการที่ได้รับ เช่น จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับค่าใช้จ่ายอะไร หรือได้สิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือเบี้ยยังชีพผู้พิการ แต่ถ้าหากไม่ได้รับสิทธิใดๆ จะปรากฏข้อความ ไม่พบสิทธิ

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team