COVID-19

เยียวยากลุ่มเปราะบาง ‘เด็กแรกเกิด’ รอก่อน! 10 มิ.ย. รับทีเดียว 2,600 บาท จ่ายพร้อม ‘เงินอุดหนุนบุตร’

กลุ่มเปราะบาง ในส่วนเด็กแรกเกิด ยังไม่ได้เงินวันนี้  ต้องรอรัฐจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง พร้อมกับเงินอุดหนุนบุตร รวม 2,600 บาท ในวันที่ 10 มิถุนายน

จากกรณีที่รัฐบาลอนุมัติการจ่ายเงินเยียวจำนวน 3,000 บาท ให้กับ กลุ่มเปราะบาง รวมถึง เด็กแรกเกิด เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการดำเนินมาตรการควบคุม และป้องกันโรค ในความพยายามที่จะสกัดกั้นการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น

กลุ่มเปราะบาง

สำหรับผู้ปกครองเด็กแรกเกิดที่กำลังรอเงินในส่วนนี้นั้น จะต้องรอไปก่อน เพราะรัฐกำหนดที่จะนำเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง เข้าบัญชีพร้อมกับ “เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด” จำนวน 600 บาท ไปพร้อมกันทีเดียว  ซึ่งตามรอบโอนของเงินในส่วนนี้ จะตรงกับวันที่ 10 มิถุนายนนี้ เป็นไปตามกำหนดรอบโอน ที่กรมบัญชีกลาง กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว

ในวันดังกล่าว ผู้ได้รับสิทธิ์ จะมีเงินโอนเข้าบัญชีทั้งหมด 2,600 บาท แบ่งเป็นเงินอุดหนุนบุตร 600 บาท และเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 2 งวด คือ งวดเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน  เดือนละ 1,000 บาท

ส่วนรอบโอนในเดือนกรกฎาคม ก็จะโอนเข้าบัญชีในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เป็นจำนวน 1,600 บาท  จากเงินอุดหนุนบุตร และเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางงวดที่ 3 ซึ่งเป็นงวดสุดท้าย และตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป ก็จะมีเงินโอนเข้าบัญชีเหลือเพียง 600 บาทเหมือนเดิม

สำหรับแม่ที่เพิ่งคลอดบุตร หรือมีบุตรแล้ว  และต้องการลงทะเบียนใช้สิทธิของตัวเองรับเงิน 600 บาท ที่รัฐจะจ่ายให้ทุกเดือนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ขวบนั้น ทำได้ง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน จะต้องไปทำอย่างไร ที่ไหน และต้องเตรียมเอกสารอะไรกันบ้าง มาดูกัน

สถานที่รับลงทะเบียน กลุ่มเปราะบาง

 • กรุงเทพมหานคร : ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่ที่พักอาศัยอยู่
 • เมืองพัทยา : ลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
 • ส่วนภูมิภาค : ลงทะเบียนที่สำนักงานเทศบาล หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

คุณสมบัติผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตร 600 บาท

เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ์

 • ต้องมีสัญชาติไทย
 • พ่อแม่ของเด็กต้องมีสัญชาติไทย หรือคนใดคนหนึ่งมีสัญชาติไทย
 • เด็กต้องเกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ขวบ
 • อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย
 • ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน

ผู้ปกครองที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน

 • มีสัญชาติไทย
 • เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในอุปการะ (ไม่ใช่พ่อแม่ก็ได้)
 • เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
 • อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อย คือ สมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียน

กลุ่มเปราะบาง

กลุ่มเปราะบาง

 • แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) (ดาวน์โหลดที่นี่)
 • บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง
 • สูติบัตรเด็กแรกเกิด
 • สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ธนาคารออมสิน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)
 • สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์ ในกรณีที่สมุดสูญหาย ให้ใช้เฉพาะสําเนาหน้าที่ 1 พร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกข้อมูลและรับรองสําเนา

กลุ่มเปราะบาง

 • กรณีที่ผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียน เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้องมีเอกสาร ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนที่มีรายได้ประจํา (สลิปเงินเดือน หรือเอกสารหลักฐานที่นายจ้างลงนาม)
 • สําเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตําแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

สำหรับมารดาที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ ยังไม่ต้องมายื่นคําร้องขอลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดแต่อย่างใด

ผู้ที่มีข้อสงสัยและต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน call center 02 255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 124, 147 และ 02 651 6920

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team