ดูหนังออนไลน์
Business

ด่วน!! ‘การบินไทย’ แจ้งลดเงินเดือนพนักงานต่ออีก 3 เดือน ตั้งแต่ มิ.ย.-ส.ค.

ด่วน!! “การบินไทยส่งหนังสือแจ้งพนักงาน บอร์ดเห็นชอบให้ลดเงินเดือนต่ออีก 3 เดือน ตั้งแต่ มิ.ย.-ส.ค. 63 เหตุต้องกดต้นทุนจนกว่าแผนฟื้นฟูจะลุล่วง ส่งสัญญาณให้พนักงานเซ็นยินยอม

การบินไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (31 พ.ค.) นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ออกประกาศการบินไทยฉบับที่ 046/2563 เรื่องการจ่ายเงินเดือนรวมค่าตอบแทนรายเดือนระหว่างวันที่ 1 มิถุนายนจนถึง 31 สิงหาคม 2563 และมาตรการอื่นๆ มีเนื้อหาว่า

ตามประกาศการบินไทยที่ 043/2563 ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเดือนรวมค่าตอบแทนพนักงานและมาตรการอื่นๆ จะครบกำหนดระยะเวลามีผลบังคับใช้ในวันนี้นั้น

โดยที่การบินไทยประสบภาวะขาดทุน ขาดสภาพคล่องทางการเงิน บริษัทจึงได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง และศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งรับคำร้องของฟื้นฟูกิจการแล้ว ในขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย ประกอบกับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ยังส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการของบริษัทอย่างมีนัยยะสำคัญ และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท. หรือ CAAT) ได้ประกาศห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสาร (เครื่องบินโดยสาร) ทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในไทยเป็นการชั่วคราวในเดือนมิถุนายน 2563 บริษัทจึงไม่สามารถกลับไปดำเนินการได้ตามปกติ

การบินไทย

ขยายลดเงินเดือน มิ.ย.-ส.ค.

จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น การบินไทยจึงมีความจำเป็นต้องควบคุมค่าใช้จ่ายทุกรายการให้ใช้จ่ายได้เท่าที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินการตามขั้นตอนการฟื้นฟูกิจการได้สำเร็จลุล่วง

ดังนั้น คณะกรรมการ (บอร์ด) การบินไทยในการประชุมครั้งที่ 11/2563 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 จึงมีมติอนุมัติ ดังนี้

1.ให้มีการขยายเวลาการปรับลดเงินเดือนและค่าตอบแทน โดยให้พนักงานสมัครใจ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน-31 สิงหาคม 2563 เป็นเวลา 3 เดือน ดังนี้

  • พนักงานระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (EVP) บริษัทจะจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนรายเดือนให้ 50%
  • พนักงานระดับผู้อำนวยการใหญ่ (VP) หรือ กรรมการผู้จัดการ (MD) บริษัทจะจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนรายเดือนให้ 60%

พนักงานนอกจาก 2 ข้อข้างต้น บริษัทจะจ่ายเงินดือนและค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตราลดแบบขั้นบันไดตามที่กำหนดในประกาศบริษัทที่ 043/2563 ดังนี้

  • พนักงานที่ได้รับเงินเดือนรวมค่าตอบแทนรายเดือนไม่เกิน 20,000 บาท ปรับลดลงในอัตรา 10%
  • พนักงานที่ได้รับเงินเดือนรวมค่าตอบแทนรายเดือนตั้งแต่ 20,001-40,000 บาท ปรับลดลงในอัตรา 25%
  • พนักงานที่ได้รับเงินเดือนรวมค่าตอบแทนรายเดือนตั้งแต่ 40,001-60,000 บาท ปรับลดลงในอัตรา 30%
  • พนักงานที่ได้รับเงินเดือนรวมค่าตอบแทนรายเดือนตั้งแต่ 60,000-100,000 บาท ปรับลดลงในอัตรา 35%
  • พนักงานที่ได้รับเงินเดือนรวมค่าตอบแทนรายเดือนตั้งแต่ 100,001 บาทขึ้นไป  ปรับลดลงในอัตรา 40%

การบินไทย

ส่งสัญญาณพนักงานเซ็นยินยอม

2.บริษัทจะจัดทำหนังสือแสดงเจตนายินยอมด้วยความสมัครใจของพนักงานการบินไทย ในการรับเงินเดือนรวมค่าตอบแทนรายเดือนข้างต้น ให้พนักงานทุกคนลงนาม หรือแสดงเจตนาผ่านช่องทางอื่นภายใน วันที่ 15 มิถุนายน 2563 และส่งหนังสือที่ลงนามแล้วให้บริษัทในภายหลัง

3.ให้ระงับการจ่ายค่าพาหนะทุกประเภทแก่พนักงานทุกระดับ จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

4.ให้พนักงานยังคงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการเช่นเดิม ภายหลังจากวันที่ 31 สิงหาคม 2563 และสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ

5.หากพนักงานมีความประสงค์จะไม่รับเงินเดือนรวมค่าตอบทาน หรือยินยอมลดเงินเดือนรวมค่าตอบแทนลงในอัตราที่มากกว่าที่กำหนดไว้ หรือประสงค์จะใช้สิทธิลาหยุดโดยไม่รับเงินเดือน (Leave without Pay) ด้วยความสมัครใจสามารถแจ้งได้

6.ให้ฝ่ายบริหารพิจารณาปรับลดค่าใช้จ่ายของบริษัท เพิ่มเติม แล้วนำเสนอเรื่องการจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนรายเดือนให้บอร์ดบริษัทพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (1 มิ.ย.) เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ให้เป็นไปตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงคำสั่งของทางการในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้วย

NOPPHAWHAN TECHASANEE