ดูหนังออนไลน์
Finance

ธปท.จับมือ 8 ธนาคารเปิดตัวโครงการอินทนนท์พัฒนา‘เงินดิจิทัลจำลอง’

บริบทปัจจุบันที่เทคโนโลยีทางการเงินมีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดด ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสถาบันการเงินไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญที่ภาคการเงินไทยจะสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ เพื่อยกระดับศักยภาพการทำงานด้านต่าง ๆ และสร้างสภาพแวดล้อมที่จะเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ในเทคโนโลยี ทางการเงินใหม่ร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนภาคการเงินไทยให้เข้าสู่ยุคดิจิทัล

ธปท. ร่วมกับบริษัท R31  และธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการ  8 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา,  ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารธนชาต, ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด, และธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้  ดำเนินโครงการอินทนนท์ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบการนำเทคโนโลยีการประมวลผลแบบ กระจายศูนย์ (Distributed Ledger Technology: DLT) มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานทาง การเงินไทย

โดยผู้ที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันออกแบบและพัฒนาระบบต้นแบบของการโอนเงินระหว่างสถาบัน การเงิน โดยใช้สกุลเงินดิจิทัลจำลองที่ออกโดยธนาคารกลาง (Wholesale Central Bank Digital Currency: Wholesale CBDC) บนแพลตฟอร์ม Corda ซึ่งเป็นระบบ DLT ที่พัฒนาโดยบริษัท R3  ซึ่งเป็นบริษัททางด้านเทคโนโลยีที่พัฒนาแพลตฟอรม์ DLT ชื่อ Corda โดยมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาและ ดำเนินโครงการในลักษณะเดียวกับโครงการอินทนนท์แก่ธนาคารกลางชั้นนำในหลายประเทศ

ผลทดสอบที่ได้จากโครงการอินทนนท์  จะนำไปใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกลางทาง การเงินของประเทศในอนาคต ซึ่งธนาคารกลางหลายประเทศ อาทิ ธนาคารกลางแคนาดา ธนาคารกลางฮ่องกง หรือธนาคารกลางสิงคโปร์ ได้ดำเนินการในลักษณะเดียวกัน

นอกจากนี้ ธปท. ยังอยู่ระหว่างการทดสอบนำเทคโนโลยี DLT มาใช้กับการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลแบบไร้ใบตราสาร (scripless) ซึ่ง จะช่วยลดระยะเวลาการทำธุรกรรมและการตรวจสอบข้อมูลให้สั้นลงและมีประสิทธิภาพขึ้นด้วย

โครงการอินทนนท์ระยะแรก จะครอบคลุมการออกแบบ พัฒนา และทดสอบระบบต้นแบบการโอน เงินระหว่างสถาบันการเงินผ่านการใช้สกุลเงินดิจิทัลจำลองที่ออกโดยธนาคารกลาง ซึ่งจะมีกลไกการจัดการ สภาพคล่องและการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญรวมอยู่ด้วย คาดว่าโครงการระยะแรกจะแล้วเสร็จในไตรมาส 1 ปี 2562 และ ธปท. จะเผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินงานของโครงการอินทนนท์ต่อไป

แผนระยะต่อไป ธปท. ธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการและบริษัท R3 มีแผนร่วมกันขยายงานให้กว้างขึ้น รวมถึงการโอนเงินสำหรับลูกค้า (Third Party Funds Transfer) และการโอนเงินระหว่างประเทศ (Cross Border Funds Transfer) ด้วย

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight