Business

‘อีเพย์เมนต์’เฟื่องฟู ยุคโควิด-19 เพิ่มขึ้นทั้ง ‘คนใช้-ผู้ให้บริการ’

ธปท.เผยยอดการใช้อีเพย์เมนต์ เพิ่มสูงขึ้นช่วงโควิด 19 ผู้ประกอบการรายใหม่ยื่นขอใบอนุญาตต่อเนื่อง

น.ส.สิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ปริมาณการใช้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้รับความนิยมและมีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริการโอนเงินและชำระเงิน ทำให้มีผู้สนใจประกอบธุรกิจด้านนี้เพิ่มขึ้นมาก

สิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา

สำหรับธุรกรรมโอนเงินและชำระเงินที่ได้รับความนิยมสูงสุด คือ พร้อมเพย์ ปัจจุบันมียอดลงทะเบียนแล้ว 52 ล้านหมายเลข ธุรกรรมเฉลี่ย 11 ล้านรายการต่อเดือน และในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 มีจำนวนธุรกรรมสูงสุดถึง 16 ล้านรายการในเดือนเมษายน 2563 และมีร้านค้าที่รับชำระด้วยคิวอาร์โค้ดกว่า 6 ล้านจุด

ปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจการชำระเงินตาม พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2561 จำนวน 118 ราย และช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทย อนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการการชำระเงินรายใหม่ไปแล้วจำนวน 17 ราย รวม 32 ใบอนุญาต และอยู่ระหว่างดำเนินการอีก 10 ราย

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT