COVID-19

กลุ่มเปราะบางต้องลงทะเบียนมั้ย จะทำอย่างไรให้ได้ 3 พัน เช็คที่นี่!!

“พม.” แจงชัด! กลุ่มเปราะบาง 13 ล้านคนไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เร่งทำหลักเกณฑ์ร่วมกับคลังช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง

นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวถึงความคืบหน้าในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางภายหลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้ได้รับเงินเยียวยา 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ได้แก่ เด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประมาณ 13 ล้านคนว่า เบื้องต้นต้องรอมติครม.เป็นลายลักษณ์อักษรมา ถึงจะการประชุมร่วมกับกระทรวงการคลังเพื่อจัดทำรายละเอียดต่อไป

ทั้งนี้ หลักการเยียวยากลุ่มเปราะบางดังกล่าว ประชาชนไม่ต้องมาลงทะเบียนใหม่ แต่ใช้บัญชีของประชาชนที่ได้รับเงินสวัสดิการของรัฐอยู่แล้ว ได้แก่ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เงินผู้พิการ และเงินผู้สูงอายุ ซึ่งครั้งนี้จะให้เพิ่มเข้าไป

สำหรับกลุ่มเปราะบางที่ได้รับการช่วยเหลือ 13 ล้านคนดังนี้

1. เด็กแรกเกิด-6 ปี จากครัวเรือนยากจน ไม่เกิน 1,451,468 คน

2. ผู้สูงอายุ ไม่เกิน 9,664,111 คน

3. ผู้พิการ ไม่เกิน 2,027,500 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้พม.กำลังจัดทำหลักเกณฑ์และรายละเอียดร่วมกับกระทรวงการคลัง โดยมีหลักการในการเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ว่า จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับ 3 สวัสดิการข้างต้น ที่ยังไม่ได้รับสิทธิเงินเยียวยา 5 พันบาทของรัฐบาลมาก่อน เพื่อไม่เป็นการเยียวยาซ้ำซ้อน ในประเด็นนี้เองทำให้ต้องจัดทำหลักเกณฑ์อย่างรอบคอบ และเป็นที่มาของความล่าช้า

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team