Business

‘พนักงานการบิน’ ไทยส่อถูก ‘เลิกจ้าง’ ช่วงอายุไหน สูงสุด

เปิดช่วงอายุพนักงานการบินไทยทั้ง 21,265 คน พบพนักงานอายุช่วง 51-55 ปี มีจำนวนมากถึง 5,320 คน เช่นเดียวกันช่วงอายุ 56 ปีขึ้นไป มีอยู่ถึง 3,481 คน เสี่ยงอยู่ในกลุ่มถูก”เลิกจ้าง”สูงสุด

บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI  ถือเป็นที่ยุติแล้วกับการแก้ปัญหาองค์กรที่มีหนี้สินล้นพ้น ยังเป็นองค์กรที่มีพนักงานจำนวนมากแห่งหนึ่ง ล่าสุดวานนี้ ( 27 พ.ค.) การบินไทย ส่งหนังสือ เรื่องการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของ การบินไทย ต่อศาลล้มละลายกลางและคำสั่งศาลล้มละลายกลาง ที่รับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทไว้พิจารณา ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัท  เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 และเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 มีมติอนุมัติให้บริษัทใน ฐานะลูกหนี้ ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ และให้เสนอผู้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ (ผู้ทำแผน) ต่อศาลล้มละลายกลางภายใต้ พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483

เลิกจ้างพนักงานการบินไทย

โดย การบินไทย ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท ต่อศาลล้มละลายกลาง ศาลฯได้มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการไว้พิจารณา โดยได้กำหนดวันนัดไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการในวันที่ 17 สิงหาคม 2563

ภายหลังศาลรับคำรับร้องขอฟื้นฟูการบินไทย ก่อให้เกิด “สภาวะพักชําระหนี้” (automatic stay) ตามมาตรา 90/12 ทันที เหตุผลที่การบินไทยยื่นคำร้องขอ มีรายละเอียดดังนี้ การบินไทยมีทุนจดทะเบียน 26,989 ล้านบาท หนี้สินรวม 354,494 ล้านบาท สินทรัพย์รวม 349,636 ล้านบาท มีหนี้ถึงกำหนดชำระ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 รวม 10,200 ล้านบาท ซึ่งลูกหนี้ หรือการบินไทยอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้

การจะฟื้นฟูการบินไทยให้กลับมายืนหงาดได้ในอุตสาหกรรมการบินไทยได้ดีแค่ไหน ขึ้นอยู่กับทีมทำแผนฟื้นฟูของการบินไทย ที่มี นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์, นายบุญทักษ์ หวังเจริญ,พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน,นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภา,นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล และบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด เพื่อให้สามารถแข่งกับสายการบินอื่นๆทั่วโลกได้ ที่สำคัญต้องมีแผนบริหารจัดการองค์กร และพนักงานการบินไทยได้อย่างเหมาะสมกับสภาวะการปัจจุบัน

ภายใต้แผนฟื้นฟู สำคัญที่สุดคือ การลดพนักงานเป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่ง ในการช่วยลดต้นทุน และกระชับองค์กรหใ้เหมาะกับเนื้องงาน  ปัจจุบันการบินไทยมีพนักงานทั้งหมด 21,265 คน ไม่รวมในส่วนของพนักงาน เอาท์ซอร์ซ (Outsource) อีกหลายพันคน  ตามแผนฟื้นฟูเดิมที่ทำไว้ กำหนดไว้ว่า ภายใน 3 ปี จะต้องลดพนักงงานในประเทศให้ได้ 5,867 คน โดยตั้งงบประมาณไว้ 8,850 ล้านบาท โดยปี 2563 จำนวน 2,549 ล้านบาท(เป็นพนักงานในไทย 1,369 คน  ต่างประเทศ 154 คน)

เลิกจ้างพนักงานการบินไทย

จากข้อมูล พบว่ามีการแบ่งจำนวนพนักงานการบินไทยตามช่วงอายุ โดยแยกเป็นฝ่ายต่างๆ เริ่มจาก

1. ฝ่ายกฎหมายและบริหารทั่วไป (A1) มีพนักงานรวม 275 คน โดยช่วงอายุ 51-56 ปี มีจำนวนพนักงานมากที่สุด อายุพนักงานเฉลี่ยอยู่ที่ 50.5 ปี

2. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (DB) มีจำนวน 236 คน มีพนักงานมากที่สุดอยู่ในช่วงอายุ 51-56 ปี อายุพนักงานเฉลี่ยอยู่ที่ 50.8 ปี

3. ฝ่ายสังกัดกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD) มีพนักงานรวม 228 คน มีพนักงานอายุ 51-55 ปี จำนวนมากที่สุด อายุพนักงานเฉลี่ยอยู่ที่ 46.8 ปี

4. ฝ่ายการเงินและการบัญชี  (DE) มีพนักงานรวม 445 คน อายุพนักงานเฉลี่ยอยู่ที่ 51 ปี

5. ฝ่ายการพาณิชย์ (DN ) มีพนักงานทั้งหมด 1,641 คน โดยมีพนักงานที่ช่วงอายุ 46-50 ปี  และอายุ 51-55 ปี เป็นช่วงที่มีจำนวนพนักงานมากที่สุด อายุพนักงานเฉลี่ยอยู่ที่ 47.4 ปี

6. ฝ่ายปฎิบัติการการบิน (DO) มีพนักงานทั้งหมด 7,622 คน พนักงานที่ช่วงอายุ 36-40 ปี และอายุ 51-55 ปี มีจำนวนมากที่สุด อายุพนักงานเฉลี่ยอยู่ที่ 41.8 ปี

7. ฝ่ายช่าง(DT) มีจำนวนพนักงานทั้งหมด 3,455 คน มีพนักงานที่ช่วงอายุ 51-55 ปีและอายุ 56 ปีขึ้นไปมีจำนวนมากที่สุด อายุพนักงานเฉลี่ยอยู่ที่ 48.9 ปี

8. ฝ่ายสายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน(DY) มีพนักงานทั้หงมด 328 คน มีพนักงานช่วงอายุ 51- 55 ปี มากที่สุด อายุพนักงานเฉลี่ยอยู่ที่ 48.2 ปี

9. ฝ่ายธุรกิจบริการการบิน (D1) มีพนักงานทั้งหมด 7,030 คน โดยมีพนักงานอายุ 46-50 ปี และอายุ 51-55 ปี มีจำนวนมากที่สุด อายุพนักงานเฉลี่ยอยู่ที่ 49.2 ปี

เมื่อแยกพนักงานการบินไทยทั้งหมด ตามช่วงอายุ พบว่าอายุไม่เกิน 25 ปี มีอยู่แค่ 222 คน อายุ 26-30 ปี มีอยู่ 1,353 คน อายุ31-35 ปี มีอยู่ 1,504 คน ช่วงอายุ 36-40 ปีมีอยู่ทั้งหมด 2,724 คน ช่วงอายุ 41-45 ปี มีอยู่ 2,700 คน ช่วงอายุ 46-50 ปี มีอยู่ 3,961 คน ช่วงอายุ 51-55 ปีมีอยู่ 5,320 คน ช่วงอายุ 56 ปีขึ้นไปมีอยู่ 3,481 คน โดยพนักงานการบินไทยทั้งหมดอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 46.4 ปี  จะเห็นว่าพนักงานการบินไทยส่วนใหญ่ จะเป็นผู้ที่อยู่ในช่วงอายุ 51-55 ปี มากที่สุด รวมถึงช่วงอายุ 56 ปีขึ้นไปก็มีอยู่จำนวนมาก

แผนการฟื้นฟูกิจการ การบินไทย จะดำเนินการคู่ขนานกับการปรับลดพนักงาน  มีการประเมินกันว่าจะต้องลดพนักงานลงไม่ต่ำกว่า 30-40% เพราะมองว่าการบินไทย เป็นองค์กรที่มีพนักงานมากเกินไป อาจจะไม่เหมาะกับสถานการณ์ขณะนี้ ดังนั้นแผนฟื้นฟูกิจการการบินไทยจะเป็นตัวชี้วัดการปรับลดพนักงาน แต่สำหรับพนักงานที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป อาจจะอยู่ในช่วงอายุที่ต้องปรับลดจำนวนมากกว่าที่ควรจะเป็น

ดังนั้นเมื่อบริษัทเข้าสู่บริษัทเอกชนเต็มตัว การบริหารจัดการองค์กรอาจไม่จำเป็นต้องใช้พนักงานจำนวนมากๆ อย่างที่เป็นอยู่ 

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight