ดูหนังออนไลน์
Economics

เห็นชอบ ‘บุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร’ เป็นผู้ว่ากฟผ.คนใหม่

บอร์ด กฟผ. เห็นชอบ “บุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร” เป็นผู้ว่าการ กฟผ. คนที่ 15 เตรียมเสนอกระทรวงการคลัง พิจารณาค่าตอบแทน ก่อนเสนอกระทรวงพลังงาน และคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 

รายงานข่าวจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แจ้งว่า คณะกรรมการ กฟผ.มีการประชุม ครั้งที่ 6/2563 วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 มีมติเห็นชอบให้ นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการ กฟผ. ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ เสนอ แทน นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 3 ธันวาคม 2563

สำหรับขั้นตอนต่อไป กฟผ. จะนำเสนอกระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน และรองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแล เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ทั้งนี้ นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร เกิดวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2506 อายุ 56 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Energy Management) University of Montreal ประเทศแคนาดา

ผ่านการอบรมในหลักสูตรสำคัญมากมาย อาทิ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน จากสถาบันพระปกเกล้า

หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หลักสูตร Advanced Management Program, Harvard Business School จากสหรัฐอเมริกา หลักสูตร Leadership Succession Program จากมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ หลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และหลักสูตร Director Certification Program (DCP) เป็นต้น

สำหรับประวัติการทำงานที่สำคัญ ดังนี้

พ.ศ. 2556 – 2558 ดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอวิส จำกัด

พ.ศ. 2558 – 2559 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารธุรกิจ

พ.ศ. 2559 – 2560 ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการกิจการสังคม

พ.ศ. 2560 – 2561 ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ

พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

Add Friend Follow
SARANYA THONGTHAB