COVID-19

‘กาฬสินธุ์’ เอาจริงปรับ 2 หมื่น ออกจากบ้านไม่ใส่ ‘หน้ากากอนามัย’

กาฬสินธุ์เข้มมาตรการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 ออกคำสั่งให้ประชาชนที่อยู่ในจังหวัดต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง หากออกมาในที่สาธารณะ กำหนดโทษปรับเงินสูงถึง 20,000 บาท

ภาพ : ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงนามคำสั่งประกาศบังคับใช้ภายในจังหวัด ระบุว่า ประชาชนทุกคนที่อยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ จะต้องสวมหน้ากากอนามัยหากจะออกจากบ้านพัก ที่พักอาศัย หรือออกมาในที่สาธารณะทุกคน หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับถึง 20,000 บาท

จากกรณีที่จังหวัดได้ประกาศเรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ข้อ 2 (2) โดยกำหนดให้คนในพื้นที่สวมหน้ากากอนามัย และมีผลอยู่ถึงปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม มีประชาชนจำนวนมาก ที่ยังไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตามที่ประกาศกำหนดไว้ ซึ่งการกระทำแบบนี้มีผลให้โรคโควิด-19 อาจแพร่ระบาดออกไปได้

ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้ข้อกำหนดสวมหน้ากากอนามัยเป็นที่รับรู้โดยทั่วกัน จึงอาศัยอำนาจตามข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ข้อ 7(1) ขอให้ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทุกคนในจังหวัดกาฬสินธุ์ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากเคหสถาน

หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม ระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2563 มีผลตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม นี้ เป็นต้นไป

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team