COVID-19

เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร! เผย 3 วันจ่ายแล้วเกือบ 1.5 หมื่นล้านบาท

เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร! “อลงกรณ์” เผย 3 วัน ธ.ก.ส. จ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาทให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไปแล้วกว่า 14,812 ล้านบาท

จากกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 รวมวงเงินของโครงการ 150,000 ล้านบาทนั้น ประชาชนสามารถเช็คเงินเยียวยาเกษตรกรได้ที่ ธ.ก.ส. www.เยียวยาเกษตรกร.com 

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการฯ ว่า ขณะนี้ผ่านมา 3 วัน ธ.ก.ส. ได้จ่ายเงินเยียวยาไปแล้วกว่า 14,812 ล้านบาท ผ่านช่องทางบัญชี ธ.ก.ส. บัญชีธนาคารอื่นตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ และพร้อมเพย์ตามเลขบัตรประชาชน

ส่วนเกษตรกรกลุ่มที่สอง ซึ่งได้ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จำนวน 1.57 ล้านคน กระทรวงเกษตรฯมีกำหนดจ่ายเงินเยียวยาในวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2563 ส่วนเกษตรกรกลุ่มที่สาม ที่ไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้นั้น ให้ขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมได้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และจะจ่ายเงินภายในวันที่ 27-31 กรกฎาคม 2563

สำหรับเกษตรกร ที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้จากสาเหตุต่างๆ สามารถอุทธรณ์การเยียวยาได้ที่หน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรในส่วนกลางและภูมิภาคทั้ง 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย

1. กรมส่งเสริมการเกษตร ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง

2. กรมประมง ที่สำนักงานประมงจังหวัด และสำนักงานประมงอำเภอทุกแห่ง

3. กรมปศุสัตว์ ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกแห่ง

4. กรมหม่อนไหม ที่กรมหม่อนไหม และศูนย์หม่อนไหม 21 แห่ง

5. การยางแห่งประเทศไทย ที่สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดและสาขาทุกแห่ง

6. ยาสูบแห่งประเทศไทย ในส่วนภูมิภาคทุกแห่ง

7. สำนักงานอ้อยและน้ำตาลทราย ในส่วนภูมิภาคทุกแห่ง

8. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ทุกจังหวัด

อย่างไรก็ตาม สามารถเดินทางไปลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค.-5 มิถุนายน 2563 ในเวลาราชการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ยกเว้นเกษตรกรกลุ่มที่สาม สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ในวันที่ 27-31 กรกฎาคม 2563

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ยังเตรียมพร้อมให้คำปรึกษาและตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการฯ ดังกล่าวในเบื้องต้นแก่เกษตรกร ผ่านช่องทาง Call Center 1170 ซึ่งผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 15-19 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา 4 วันทำการ ได้ให้บริการเกษตรกรไปแล้วรวม 817 รายอีกด้วย

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team