COVID-19

‘ลดาวัลลิ์’ จี้รัฐ แก้ขวาก เรียนออนไลน์ แนะ 4 แนวทางดึงพลังชุมชนแก้ปัญหา

อดีต รมช. แรงงาน แนะรัฐวาง 4 แนวทางแก้ปัญหาเรียนออนไลน์ ประสานความร่วมมือชุมชุน หน่วยงานรัฐ เปิดห้องเรียนออนไลน์ ช่วยเด็กขาดแคลน

นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า นโยบายการเรียนออนไลน์ของรัฐบาลถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 แต่เนื่องจากเป็นช่วงเริ่มต้นทำให้ยังขาดความพร้อมในหลายด้าน และเห็นว่าควรใช้การเรียนออนไลน์ระยะสั้นหรือเสริมบางวิชา เพราะหากเป็นระยะยาว จะทำให้เด็กขาดโอกาสเรียนรู้การฝึกทักษะการเข้าสังคมและความกล้าในการแสดงออก

ทั้งนี้ จากความไม่พร้อมของผู้ปกครองและเด็กในหลายๆด้าน จนไม่สามารถเข้าถึงการเรียนออนไลน์ที่บ้านได้ จีงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเร่งด่วน ตนจึงขอเสนอ 4 แนวทางให้รัฐบาลพิจารณาดังนี้

1. ประสานขอความร่วมมือเปิดห้องเรียนในสถานที่ราชการ และในสถานประกอบการภาคเอกชนเป็นกรณีพิเศษ พร้อมจัดอุปกรณ์การเรียนทางออนไลน์ให้ครบตามจำนวนเด็กนักเรียนที่ต้องติดตามพ่อแม่ผู้ปกครองไปทำงาน และจัดข้าราชการ พนักงานอาสาสมัคร สลับกันมาช่วยแนะนำ ดูแลเด็ก คนละ 1-2 ชั่วโมงต่อวันกรณีไม่มีคนดูแลประจำ

2. มอบหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้จัดหาสถานที่เป็นห้องเรียนออนไลน์โดยปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขของรัฐ และประสานขอความร่วมมือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชุน พระสงฆ์ นักบวช ผู้สูงอายุและข้าราชการบำนาญ เพื่อจัดหาครูอาสา ช่วยดูแล แนะนำการเรียนออนไลน์ให้เด็กนักเรียนที่ครอบครัวไม่พร้อม เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือเด็กในชุมชน

ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์

3. ขอความร่วมมือ ข้าราชการตำรวจ ทหาร ตชด. ลงพื้นที่ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารพื้นที่บริเวณชายขอบ เพื่อเป็นครูอาสา ช่วยดูแลและแนะนำเด็กนักเรียนที่ครอบครัวขาดความพร้อมและเข้าไม่ถึงการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ให้เด็กนักเรียนมีความพร้อมเมื่อถึงเวลาต้องไปเรียนที่โรงเรียนแบบปกติ

4. จัดหาอุปกรณ์รองรับในการเข้าถึงการเรียนออนไลน์ให้กับหน่วยงานต่างๆที่พร้อมให้ใช้สถานที่เป็นห้องเรียนออนไลน์แต่ยังขาดอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้กับเด็กนักเรียน โดยรัฐบาลต้องกล้าตัดสินใจให้อำนาจหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างรวดเร็วและโปร่งใสตรวจสอบได้

นางลดาวัลลิ์ กล่าวว่า การเรียนทางออนไลน์ เป็นการเริ่มต้นพัฒนาตนเองของเด็กไทยให้ก้าวสู่สังคมยุคใหม่ ต้องมีวินัย และสมาธิมากเป็นพิเศษ และรัฐบาลควรสนับสนุนในทุกมิติ ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องหันมาร่วมมือกัน เตรียมความพร้อมในทุกด้านโดยเฉพาะความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมอุดมปัญญาอย่างยั่งยืน

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT