PR News

‘กรมทรัพยากรน้ำ’ ช่วยแก้ภัยแล้ง ‘จันทบุรี’

วันนี้ (14 พ.ค.) กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เพื่อสูบน้ำเติมไปยังสระเก็บน้ำสาธารณะของหมู่ที่ 5 บ้านดงจิก ช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และพื้นที่เกษตรไม้ผล

จากการช่วยเหลือครั้งนี้ ได้ปริมาณน้ำดิบแล้ว 953,600 ลูกบาศก์เมตร มีจำนวนผู้ได้รับประโยชน์ 1 หมู่บ้าน 40 ครัวเรือน ประชากร 400 คน พื้นที่การเกษตร 2,000 ไร่ เป็นสวนไม้ผล เช่น ทุเรียน ลองกอง มังคุด และเงาะ ทั้งนี้ยังดำเนินการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภัยแล้งจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

การดำเนินงานครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในการเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านน้ำอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อเกษตรไม้ผล ให้ผ่านพ้นวิกฤติแล้งไปได้ด้วยดี

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team