ดูหนังออนไลน์
Economics

ไฟเขียว! ขยายเวลายกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับวิสาหกิจชุมชนอีก 3 ปี

ครม.ไฟเขียวขยายเวลายกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับวิสาหกิจชุมชนอีก 3 ปี บรรเทาภาระภาษีและเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมครม. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน)

โดยมีสาระสำคัญคือ การขยายระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับวิสาหกกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล มีเงินได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ออกไปอีก 3 ปี สำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จากเดิมที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 330 (พ.ศ.2560) สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ทั้งนี้ การดำเนินการตามมาตรการภาษีดังกล่าวจะไม่ส่งผลให้รัฐสูญเสียรายได้ เนื่องจากปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อยู่แล้ว แต่หากกำหนดให้จัดเก็บภาษีเงินได้ของวิสาหกิจชุมชนจะทำให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 15 ล้านบาท

นอกจากนี้ การขยายเวลาการยกเว้นภาษีจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในเรื่อง

  • บรรเทาภาษีให้วิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของประเทศและสามารถพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการของชุมชนให้เติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอนาคต
  • สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนให้มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการเพื่อสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team