ดูหนังออนไลน์
COVID-19

7 ข้อเท็จจริงเยียวยาผู้ประกันตนว่างงาน ยันจ่ายเงินครบ 15 พ.ค.แน่นอน!!

“สำนักงานประกันสังคม” แจงข้อเท็จจริงการเยียวยาผู้ประกันตนกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย ยืนยันจ่ายเงินครบภายใน 15 พ.ค.นี้

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติวันที่ 24 มีนาคม 2563 และมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 15 เมษายน 2563 กระทรวงแรงงานได้ออกกฎกระทรวงตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ กฎระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานอันเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ พ.ศ. 2563 (มาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533) และกฎระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ. 2563 (มาตรา 79/1 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533) โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 กระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคมขอรายงานข้อเท็จจริงดังนี้

1. ผู้มายื่นขอใช้สิทธิกรณีว่างงานเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม – วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 จำนวน 1,028,334 ราย

2. จ่ายเงินผู้ประกันตนว่างงานแล้ว 706,633 ราย เป็นเงิน 3,997.550 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2563)

3. ผู้ประกันตนที่ยังเหลืออยู่จำนวน 459,730 รายนั้น อยู่ระหว่างดำเนินการ 313,445 ราย

4. ผู้ประกันตน 146,285 รายไม่มีหนังสือรับรองการหยุดงาน ประสานติดตามนายจ้าง จำนวน 50,862 แห่ง พบว่า

  • นายจ้างยังคงประกอบกิจการ และยังมีการจ่ายค่าจ้างตามปกติ จำนวน 3,029 แห่ง จำนวนลูกจ้าง 23,129 ราย
  • นายจ้างจ่ายเงินตามมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 จำนวน 1,066 แห่ง จำนวนลูกจ้าง 14,455 ราย
  • นายจ้างยังไม่ได้รับรอง จำนวน 46,767 แห่ง จำนวนลูกจ้าง 108,701 ราย

5. เพิ่มอัตราเจ้าหน้าที่วินิจฉัย เดิมมีจำนวน 600 คน เพิ่มเป็น 1,200 คน และให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั้งวันหยุดเสาร์อาทิตย์และนอกเวลาราชการทุกวัน

6. ผู้ประกันตนที่ได้รับการปฏิเสธสิทธิ์ดังกล่าว สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อสำนักงานประกันสังคมได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

7. ได้สั่งการให้วินิจฉัยเพื่อให้มีการจ่ายเงินแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team