ดูหนังออนไลน์
COVID-19

คนรักสุขภาพ คุมเข้ม สุขอนามัย ‘สวมหน้ากาก–เว้นระยะห่าง-ล้างมือ’

​กรมอนามัย ขอคนรักสุขภาพ ใช้บริการสวนสาธารณะ ให้สวมหน้ากาก-เว้นระยะห่าง-ล้างมือเป็นประจำ ย้ำต้องหลีกเลี่ยงการออกกำลังกาย ในกลุ่มคนจำนวนมาก ย้ำ 7 หลักสุขอนามัย พร้อมขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบสวน ปฏิบัติ ตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

​หลังเปิดสวนสาธารณะแล้ว พบว่าสวนแต่ละแห่ง ยังปฏิบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐาน บางส่วนมีแนวปฏิบัติเคร่งครัด เช่น งดนั่งจับกลุ่ม แต่บางสวนยังปล่อยปละละเลย จากข้อมูลของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) จากการตรวจสนามกีฬา 320 แห่ง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ 6 แห่ง และตรวจสอบสวนสาธารณะ 465 แห่ง ไม่ปฏิบัติตาม 6 แห่ง

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวขณะลงพื้นที่ สวนรถไฟ สวนสาธารณะ ที่มีประชาชนมาใช้เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็น 1 ใน 6 กิจการ ที่ได้รับการผ่อนปรน ว่า แม้ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการผ่อนปรนการเปิดให้บริการของสวนสาธารณะ ลานพื้นที่กิจกรรมสาธารณะ สถานที่ออกกำลังกาย สนามกีฬาและ ลานกีฬา แต่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่ออกกำลังกาย ภายในสวนสาธารณะ ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำ อย่างเคร่งครัด

โดยเฉพาะมาตรการพื้นฐาน คือ การสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย เมื่อมาใช้บริการ มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร และไม่ควรจับกลุ่มคุยกัน หรือจับกลุ่มกันเดิน และ ควรมีการวางแผนช่วงเวลา เพื่อหลีกเลี่ยงการออกกำลังกาย ในกลุ่มคนจำนวนมาก

ที่สำคัญทั้งก่อน และหลัง ทำกิจกรรมขอให้ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ 70 % เมื่อกลับถึงบ้านให้เปลี่ยนเสื้อผ้า และอาบน้ำทันที

สำหรับหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดูแลสวนสาธารณะ ต้องคุมเข้ม 7 เรื่อง ดังนี้

1.จัดให้มีจุดคัดกรองพนักงานดูแล และผู้มาใช้บริการ ด้วยการสังเกต และสอบถามอาการในเบื้องต้น หรือใช้เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย หากพบว่ามีไข้ หรือมีอุณหภูมิร่างกายมากกว่า หรือเท่ากับ 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการป่วย เช่น ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ต้องงดให้บริการ และแนะนำให้ไป พบแพทย์ทันที

2.ส่วนผู้ดูแลหรือผู้ปฏิบัติงานในสวนสาธารณะต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ที่ให้บริการ

3.จัดให้มีจุดล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ในบริเวณที่มีการทำกิจกรรมอย่างทั่วถึง

4.ทำความสะอาดด้วยน้ำยา บริเวณพื้นที่ทางเดินออกกำลังกาย พื้นถนน ประตู สวน เก้าอี้ ม้านั่ง จุดให้บริการน้ำดื่ม โดยเฉพาะก๊อกน้ำดื่ม อุปกรณ์และอื่น ๆ ที่มีการใช้ร่วมกันภายในสวนสาธารณะเป็นประจำทุกวัน 2 ครั้ง ก่อน และหลังเปิดสวนสาธารณะ

5. ห้องส้วม ให้หมั่นทำความสะอาดอย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง

6. จัดเก้าอี้นั่ง ในบริเวณสวนสาธารณะ ให้มีระยะห่างกัน 1-2 เมตร

7. จัดให้มีถังขยะ สภาพดีที่มีฝาปิด สำหรับทิ้งขยะ และให้รวบรวมขยะออกจากสวนสาธารณะทุกวันเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องต่อไป

Add Friend Follow
SARANYA THONGTHAB